Søknadsskjema til Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond tildeler stipend til lønn og overheadkostnader for gjennomføring av ph.d. prosjekter med relevans for allmennmedisin. Leger som har spesialitet i allmennmedisin, eller er under spesialisering, kan søke. Søknader mottas kun elektronisk.

Les veiledningen først!
Nedenfor finner du søkerveiledning som beskriver hva som skal til for å kvalifisere til stipend, og krav til søknadens innhold.Saksgang og vurderingspolicy er også omtalt der.

Veiledererklæring skal vedlegges alle søknader. Framdriftsrapport skal utfylles hvis du søker om videreføring av et pågående prosjekt. 

Selve søknaden er nettskjemaet nedenfor. Alle vedlegg må samles til ett pdf-dokument som lastes opp på neste side.  

Søknad om videreføring av pågående prosjekt
Det søkes om inntil 12 måneder om gangen. Ved søknad om forlengelse benyttes samme skjema som ved førstegangssøknad. Vi ber om at du uthever i søknaden tekst som endret fra tidligere og svar på eventuelle kommentarer fra fondet ved forrige tildeling. I tillegg skal skjemaet "Framdriftsrapport" vedlegges.  

Stipendsats
Satsen for AMFF-stipender følger gjeldende satser i Norges forskningsråd. Stipendet gis som en rundsumsbevilgning til  organisasjonen som ansetter stipendiaten. Støtten skal bidra til å dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er som en forsøksordning fra mai 2023 mulig å søke om driftsstøtte på inntil 60.000 kroner per stipendiat til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett. Søknaden må spesifiseres. Det gis kun driftsstøtte til stipendiater som også tildeles AMFF-stipend.

Ved flere søkere til et felles prosjekt 
Hvis dere er flere som ønsker å søke sammen, ta kontakt med sekretariatet.

AMFF søknadsskjema

Registrer prosjekt

Har prosjektet tidligere fått støtte fra AMFF?

Er det søkt om finansiering fra andre kilder

Er doktorgrad siktemålet?

Søker driftsstøtte for kjøp av data (inntil kr 60.000 - må beskrives i vedlegg)

Sjekkliste før innsending av søknad

1.
2.
3.
4.
5.