Tildelingsoversikt høsten 2014

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

Styret i AMFF hadde tildelingsmøte 3.november 2014

Det forelå søknader på 7,8 millioner kroner. Styret hadde 9,9 millioner kroner å fordele.

Det ble gjort følgende tildelinger:

Søker

Prosjekt

Tildeling NOK

     

Austad, Bjarne

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

237 500

Dalbak, Lene Gjelseth

Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av astma og KOLS i allmennpraksis. Bruk av ICPC-diagnosene astma og KOLS i allmennpraksis.

570 000

Danielsen, Sigurd Haugan

Antibiotikaforskrivning blant fastleger i Norge på bakgrunn av innvandrerstatus og utdanningsted

237 500

Eggemoen, Åse Ruth

Prediktorer for - og helseutfall av vitamin D-mangel hos gravide i en multietnisk befolkning i Oslo

950 000

Fagan, Mark

Kartlegging av risikofaktorer for antibiotikaresistens blant bakterier som forårsaker urinveisinfeksjoner hos sykehjemsbeboere: En prospektiv kohort-studie

190 000

Fidjeland, Heidi Lidal

Oppfølging av kreftpasienter i primærhelsetjenesten. Et samhandlingsprosjekt med vekt på kreftpasienters og fastlegers synspunkter.

475 000

Jansen, Kristian

Livets slutt på sykehjem - legers utfordringer, forskrivninger og tiltak

475 000

Konradsen, Steinar

Treatment of selected acutely sick elderly: Equal outcome in a rural intermediate care setting compared to a university hospital? A randomized, controlled trial.

237 500

Lid, Torgeir Gilje

Utfordringer og tiltak ved alkoholproblemer i allmennpraksis

237 500

Rebnord, Ingrid Keilegavlen

Bruk av diagnostisk utstyr på norske legevakter

760 000

Skjeie, Holgeir*

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk

475 000

Vallersnes, Odd Martin

Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo - Behandling ved Legevakten og oppfølging etter forgiftningen

475 000

Vogt, Henrik

Systemmedisin som teoretisk grunnlag for primærhelsetjenesten – en kritisk analyse

712 500

Total tildelingssum:

 

6 032 500

* tildelt etter revidert søknad

 

 

04.11.2014/oppdatert 05.01.2015

AMFFs sekretariat

Anne Ormshammer