The Clinician in Leadership. Perceptions of Style

Jan HanaThe Clinician in Leadership. Perceptions of Style. Perspectives from Rural Primary Medicine in NorwayUiT, det helsevitenskapelige fakultet
Disputas 22.8.14 UiT

Kort sammendrag av avhandlingen:

Avhandlinga fokuserer legen som leder i primærmedisinen og tar utgangspunkt i oppgåve- , relasjons- og endringsledelse (tredimensjonal model). Data er henta frå fokusgruppeintervju med 22 legeledere og spørreskjema til 101 primærlegekontor i Nord Norge. Legeledere opplever mangel på relevant lederkompetanse og brukar sin kliniske utdanning og erfaring som erstatning.  Tre lederstilar vart identifiserte og vert belyst med egenskapar hos personalet (legar og hjelpepersonel)  som kjønn, profesjon og arbeidserfaring. Samanhengen mellom lederstil og arbeidstilfredshet, organisasjonsforhold  og tenestekvalitet vart også utforska. Menn , alle legar, opplevde meir av ledelse enn kvinner. Denne forskjellen vart mindre internt i legegruppa. Hjelpepersonell opplevde mindre ledelse enn legar. Endringsledelse er viktigast for arbeidstilfredshet medan oppgåveorientert ledelse viktigast for organisasjonsforhold og opplevd tenestekvalitet. Hjelpepersonell opplevde særlig samanhengen mellom ledelse og effekt variablar.

Det er behov for å identifisere eit ledelsesesteoretisk grunnlag for og ei relevant og tilpassa  opplæring i ledelse for ein primærmedisin  i endring. Det bør også utforskes meir systematisk kva medisinsk kompetanse kan tilføre ledelsesfeltet. Vi må gi alle ledelsesundervisning i medisinsk grunnutdanning slik at vi kan også sjå mot andre ledelsesformer, f.eks delt ledelse mellom legane.