Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen

Gjelsvik B. Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen. Tidsskr Nor Laegeforen 2008; 128: 1660-3.