Vedtekter for kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

Den norske legeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus.

§ 1. Etablering

Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet, org.nr 879 467 152 ble opprettet som et fond pr. 1. juli 1997 etter avtale mellom Staten, KS og Den norske legeforening med en kapital på kr. 14.702.082,-. Herav utgjorde grunnkapitalen kr.  1.000.000,-. (Tidligere navn på stiftelsen er Den norske legeforenings fond for
kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus (Kvalitetsforbedringsfond III)). Fra og med 13. desember 2005 ble fondet registrert som stiftelse.

Stiftelsen Norsk klinisk-kjemisk kvalitetssikring (NKK), org.nr 977 132 703 er fra 1. januar 2017 en del av ovennevnte stiftelse. NKK ble registrert som stiftelse fra dato 24.02.1997 har en grunnkapital på kr 10 000.

Stiftelsens grunnkapital er på kr 1.010.000.

Det ytes årlig tilskudd til fondet fra folketrygden i samsvar med bestemmelsene i Avtale mellom staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og de regionale helseforetakene på den ene side og Den norske legeforening på den andre side om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis. Disse midlene øremerkes aktiviteten rettet mot kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus. Ved utløp og/eller endringer i ovennevnte avtale skal det opptas forhandlinger mellom partene om størrelsen av avsetningene til fondet.

Fondet kan for øvrig selge tjenester til selvkost til enheter som driver medisinsk laboratorievirksomhet i den grad dette omfattes av formålet.

§ 2. Formål

Stiftelsens formål er å arbeide for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge. Stiftelsen skal yte tilskudd til «Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser» (Noklus), sekretariat, og et styre.

§ 3. Rettsstilling

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt, og er underlagt «Lov om stiftelser» (Stiftelsesloven) av 15. juni 2001, nr. 59.

§ 4. Styrets sammensetning

  1. Stiftelsen ledes av et styre på seks medlemmer. Leder og to medlemmer velges av Den norske legeforenings sentralstyre. To medlemmer velges av staten v/Helse- og omsorgsdepartementet. Ett medlem velges av Norsk selskap for medisinsk biokjemi. KS inviteres til å delta med en observatør i styrets møter.
  2. Styremedlemmer tjenestegjør for fire år om gangen.
  3. Styret fastsetter evt. godtgjørelse til styremedlemmene.


§ 5. Styrets virksomhet

  1. Styret har møte når minst to av styremedlemmene eller daglig leder krever det.
  2. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er tilstede. Til gyldig vedtak kreves simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
  3. Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Et styremedlem eller en daglig leder kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når han eller hun har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i slik egenskap har deltatt i behandlingen av saken.
  4. Styret fører protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer.
  5. Styret skal avgi årsberetning og godkjenner årsregnskap ved utgangen av hvert regnskapsår.
  6. Beretning og regnskap sendes avtalepartene.
  7. Styret velger revisor.