Caroline Musæus Aarsvolds fond

Av stiftelsens avkastning utdeles to studie- og reisestipend til yngre norske indremedisinere fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Når midler deles ut vil dette annonseres.

Ved en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold er det opprettet et fond som bærer donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvolds fond. Fondet disponeres av Den norske legeforening. Av fondets avkastning utdeles det to stipend, som studie- og reisestipend til to yngre norske indremedisinere. Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. Stipendene utlyses i Tidsskrift for Den norske legeforening og utdeles under Den norske legeforenings landsstyremøte.

Innstillingskomité 2023 - 2026:

Espen Thiis-Evensen, leder
Lene Seland, medlem
Tobias Schmidt-Slørdahl, medlem
Hege Kampen Pihlstrøm, varamedlem

Ansvarlig i sekretariatet er Caroline Sølberg Yakubu, Medisinsk fagavdeling.

Søknaden sendes Legeforeningen Kvalitetsfondet

Vi bryr oss om ditt personvern. Informasjonen du gir oss i forbindelse med slike søknader, blir ikke benyttet til andre formål enn for å administrere søknaden og ordningene som sådan. Opplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for dette formålet. Les personvernerklæringen her.

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Henrik Gullaker på henrik.gullaker@pwc.com