Rutiner for kursoppgjør

Alle godkjente kursarrangører som får innvilget søknad om økonomisk støtte til dekning av underskudd i forbindelse med godkjente kurs i legers videre- og etterutdanning, må praktisere fakturering/kreditering i forbindelse med oppgjør av kurs.

Foreningen/organisasjonen er ansvarlige for utarbeidelse av kursregnskap som skal sendes Den norske legeforening senest 3 måneder etter avsluttet kurs.

Dette innebærer at foreningen/organisasjonen må fakturere kursavgifter og føre kurskostnader i form av reiseregninger, honorarutbetalinger etc. i sitt regnskap.

Foreningen/organisasjonen utarbeider en regnskapsrapport som viser kursinntekter og kostnader i forbindelse med kurset.

Alle kurs skal revideres etter revisjonsstandard ISA805. (Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.) Revisjonsberetning skal vedlegges regnskapet som oversendes Den norske legeforening.

Med utgangspunkt i revisorgodkjent kursregnskap skal det utstedes en faktura dersom kurset går med underskudd inntil bevilget beløp. Dersom kurset går med overskudd må kreditnota utstedes på overskuddet. Faktura/kreditnota stiles til:

Den norske legeforening
Utdanningsfond 1
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Garantier som innvilges av sekretariatet, fondsutvalget eller sentralstyret har gyldighet på 12 måneder. Sekretariatet kan i særskilte tilfeller fravike 12-månedersregelen.