Informasjonshefte om støtteordningene

Heftet gir en bred presentasjon om Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.
Bilde av forsiden av publikasjonen som heter Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.
Informasjonsheftets forside

Informasjonsheftet er skrevet av Kari Ronge ved LEFO - Legeforskningsinstituttet, på oppdrag fra Legeforeningens Utvalg for legehelse.

Det distribueres til alle landets støttekolleger og andre med verv i tilknytning til legehelsetilbudet. Det legges også ut i fritt tilgjengelig fulltekstversjon på utvalgets nettsider (i pdf-versjon, se vedlegget t.h.) - slik at også brukerne av tilbudet kan gjøre seg bedre kjent med det. Ønsker man en papirversjon, kan denne bestilles fra posten@legeforeningen.no

I heftet vil man finne mye nyttig informasjon om de ulike hjelpeordninger som er etablert for leger og medisinstudenter i Norge: en historisk gjennomgang av hvorfor slike særordninger ble opprettet for legegruppen, samt avgrensning og drøfting av hva de enkelte tilbudene består i. Hovedvekten er lagt på aktuelle problemstillinger knyttet til støttekollegaordningen.  

Førsteutgaven ble lansert 1. mars 2016, og heftet blir revidert fortløpende ved behov (siste revidering: januar 2020). Se for øvrig omtale i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 10/2016, Når legelivet butter av Lise B. Johannessen.

Innholdsfortegnelse: 

 • Hvilke tilbud fins? Her beskrevet: Støttekollegaordningen - Lege-for-lege-ordningen - Ressurssenteret Villa Sana
 • Hvorfor er ordningene etablert?
 • Hvordan er ordningene organisert?
 • Hvilken særomsorg trenger leger?
 • Kollegabasert
 • Støttespilleren – aktiv lytter med en utstrakt hånd
 • Enkle intervensjoner kan være nok
 • Hjelpetilbud til leger med rusproblem
 • Når legen blir pasient
 • Skille mellom rådgivning og behandling
 • Rollebevissthet er viktig – kontinuerlig refleksjon nødvendig
 • Etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til støttearbeidet
 • Hvem oppsøker støttekollegaordningen? - Statistikk
 • Hvilke formelle krav stilles til støttekollegarollen?
 • Hva er honoreringen?
 • Hvordan skal rapportering skje?
 • Hva er avdelingslederens rolle?
 • Tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana: kursopphold og rådgivning
 • Hvordan øke kjennskapen til Legeforeningens ulike hjelpeordninger? 
 • Deler kunnskap og erfaringer – inspirerer hverandre
 • Lett tilgjengelighet noen få tastetrykk unna

Heftet har også et tillegg "Les mer…."

Til inspirasjon og ettertanke: Øvrig anbefalt litteratur. Intervjuer/reportasjer om det kollegiale legehelsetilbudet i regi av SOP og Den norske legeforening.