Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Informasjonshefte om støtteordningene

Heftet gir en bred presentasjon om Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud.
7. november 2018
Informasjonsheftets forside
Informasjonsheftets forside

Heftet er for tiden under revisjon (per februar 2018) - bl.a. for å få inn ny statistikk og anbefalt litteratur.

Informasjonsheftet er skrevet av Kari Ronge ved LEFO - Legeforskningsinstituttet, på oppdrag fra Legeforeningens Utvalg for legehelse.

Det distribueres til alle landets støttekolleger og andre med verv i tilknytning til legehelsetilbudet. Det legges også ut i fritt tilgjengelig fulltekstversjon på utvalgets nettsider (i pdf-versjon, se vedlegget t.h.) - slik at også brukerne av tilbudet kan gjøre seg bedre kjent med det. Ønsker man en papirversjon, kan denne bestilles fra posten@legeforeningen.no

I heftet vil man finne mye nyttig informasjon om de ulike hjelpeordninger som er etablert for leger og medisinstudenter i Norge: en historisk gjennomgang av hvorfor slike særordninger ble opprettet for legegruppen, samt avgrensning og drøfting av hva de enkelte tilbudene består i. Hovedvekten er lagt på aktuelle problemstillinger knyttet til støttekollegaordningen.  

Førsteutgaven ble lansert 1. mars 2016, og heftet blir revidert fortløpende ved behov (siste revidering: 8.9.2016). Se for øvrig omtale i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 10/2016, Når legelivet butter av Lise B. Johannessen.

Innholdsfortegnelse: 

 • Hvilke tilbud fins? Her beskrevet: Støttekollegaordningen - Lege-for-lege-ordningen - Ressurssenteret Villa Sana
 • Hvorfor er ordningene etablert?
 • Hvilken særomsorg trenger leger?
 • Hvordan er ordningene organisert?
 • Enkle intervensjoner kan være nok
 • Årsaker til at legene oppsøkte støttekollegaordningen – statistikk
 • Støttespilleren – aktiv lytter med en utstrakt hånd
 • Deler kunnskap og erfaringer – inspirerer hverandre
 • Lett tilgjengelighet noen få tastetrykk unna
 • Når legen blir pasient
 • Skille mellom rådgivning og behandling
 • Rollebevissthet er viktig – kontinuerlig refleksjon nødvendig
 • Etiske dilemmaer og utfordringer knyttet til støttearbeidet
 • Hvilke formelle krav stilles til støttekollegarollen?
 • Hva er honoreringen?
 • Hvordan skal rapportering skje?
 • Hva er avdelingslederens rolle?
 • Tilbudet ved Ressurssenteret Villa Sana: kursopphold og rådgivning
 • Hvordan øke kjennskapen til Legeforeningens ulike hjelpeordninger? 

Heftet har også et tillegg "Les mer…."

 • Til inspirasjon og ettertanke: Øvrig anbefalt litteratur. Intervjuer/reportasjer om det kollegiale legehelsetilbudet i regi av Den norske legeforening
 • Historikk: Om bakgrunnen for opprettelse av støttekollegaordningen. Utdrag fra Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering. Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014: 29-31.
 • Faksimile 1: Høie IM. Kolleger hjelper når leger er syke.Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3660-1.
 • Faksimile 2:Ronge K. Å ta vare på seg selv – og hverandre / Egenbehandlingens kunst. Tidsskr Nor Legeforen 2005: 125: 210-11.
 • Faksimile 3:Feiring E. Intervjuet: Stein Nilsen - Spillemann og støttespiller. Tidsskr Nor Legeforen 2009: 129: 42-3.
 • Vedlegg: Legehelsetilbudet - Ofte stilte spørsmål