Avdeling for jus og arbeidsliv

Fagansvar og virksomhetsoppgaver

Fagansvaret i avdelingen er fordelt på fire faste grupper som rapporterer til
direktør Lars Duvaland.
 1. Ansatte leger
 2. Tillitsvalgte og organisering
 3. Næringsdrivende leger
 4. Utvikling og utredning

1.  Ansatte leger -  forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom  

Særlige ansvarsområder:

 • Bistand til ansatte leger og tillitsvalgte
 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Bistand til leger i ledende stillinger
 • Forhandlinger i alle tariffområder for ansatte leger
 • Pensjon

2. Tillitsvalgte og organisering - seksjonssjef Frode Solberg

Særlige ansvarsområder:

 • Legeforeningens organisasjon
 • Forankring av yrkesforeningene
 • Kurs og opplæring av tillitsvalgte (kurskoordinator)

3. Næringsdrivende leger - seksjonssjef Hanne Riise- Hanssen  

Særlige ansvarsområder:

 • Bistand næringsdrivende leger
 • Bistand til legen som arbeidsgiver
 • Ansvar for tariffutvalget, forhandlinger om normaltariffen og takstspørsmål

4. Utvikling og utredning - seksjonssjef Aadel Heilemann  

Særlige ansvarsområder:

 • Helserett
 • Høringer og juridiske utredninger, utvikling av relevante fagområder
 • Rammeavtaler for fastlegeordning og avtalespesialister
 • Juridiske bidrag til Dnlfs internasjonale virksomhet (CPME/WMA)

Virksomhetsområder

Vi tilbyr kurs og opplæring 
Avdelingen ansatte planlegger og arrangerer kurs for tillitsvalgte innenfor alle grupper. Det lages årlige kursplaner. Avdelingens ansatte underviser på disse kursene og kurs i regi av yrkesforeninger og lokalavdelinger innenfor de grenser kapasiteten setter.

Vi arbeider med tillitsvalgtarbeid og organisasjon 
Arbeidet med Legeforeningens organisasjon og tillitsvalgtarbeid er forankret i avdelingen og
den har ansvaret for tillitsvalgtopplæring. Våre ansatte bidrar også i annen kurs- og foredragsvirksomhet både i Legeforeningens regi og eksternt knyttet til avdelingens fagområder.  

Vi har sekretariatsansvar for yrkesforeninger 
Avdelingens ansatte har sekretariatsansvar for yrkesforeningene.

Vi forhandler sentrale avtaler 
Avdelingen skal sørge for nødvendige interne prosesser og gjennomføringen av alle forhandlinger på sentralt nivå innen staten, Spekter området, HSH, KS, Oslo kommune, RHF nivået mv - for ansatte leger og næringsdrivende leger (fastleger og avtalespesialister). Vi forhandler også i andre forhold som avtale om helsenett, praksiskonsulentordningen, honorar for IA arbeid, sakkyndigarbeid for forsikringsselskaper m.v. Det arbeides i team med kompetanse innen forhandlingsarbeid, økonomisk arbeid og juridisk arbeid. I avdelingen er det advokater som prosederer Legeforeningen rettstvister om tariffavtaler.

Vi sørger for grunnlagsmateriale og tilretteleggelse for forhandlinger 
Vi innhenter informasjon om forhandlingsposisjon og muligheter, gjennomføring av interne prosesser, utarbeiding av lønnsstatistikk, strategivurderinger og rådgivning. Avtaleutvikling - og regelutvikling inngår i dette arbeidet..

Vi gir råd til bruk i lokale og individuelle forhandlinger 
Avdelingens ansatte bistår i et visst omfang med veiledning og bistand i forbindelse med lokale og individuelle forhandlinger. Ved lokale forhandlinger i medhold av tariffavtaler skjer bistanden i form av opplæring og råd til tillitsvalgte. Sekretariatets jurister har ikke kapasitet til individuell veiledning av medlemmer her. Det er utviklet "verktøy" i form av veiledere og standardavtaler. Les mer på Legeforeningens nettsider.

Vi tilbyr individuell rådgivning til medlemmer 
Avdelingens ansatte tilbyr rådgivning, juridisk bistand og rettshjelp til tillitsvalgte og medlemmer i tilknytning til arbeidsforhold, næringsdrift eller til autorisasjon. Det kan gjelde endringer i forbindelse med arbeidsavtalen som arbeidstaker og arbeidsgiver, som ved omstilling og oppsigelse, endringer i kontraktsforhold mellom legen og kommunen/RHF eller utleier, veiledning i forbindelse med forskning, takstbruk eller forhold av betydning for autorisasjonen. De juridiske tjenester dekker områder som bl.a. arbeidsrett, trygderett, helserett, kontraktsrett, forvaltningsrett, EU/EØS- rett mv.

Vi løser konflikter 
Når det har oppstått konflikter mellom leger kan vi bidra til å løse disse innenfor de grenser kapasiteten setter. Vi har god erfaring med å komme inn som mellommenn ved samarbeidsproblemer mellom næringsdrivende leger i gruppepraksiser.

Vi fører saker for retten 
Avdelingen har advokater som kan føre prinsipielle saker for medlemmer for domstolene. Vi tar både saker for Legeforeningen, f. eks. tolking av tariffavtaler for Arbeidsretten, og for de ordinære domstolene på vegne av enkeltmedlemmer dersom de har særskilt betydning.

Vi sørger for at legen får vurdert søknad om rettshjelp 
I en rekke saker vil det være nødvendig og hensiktsmessig at legen får dekket utgifter til egen advokat helt eller delvis. Avdelingen har sekretariatsansvaret for rettshjelpsordningen og gir råd knyttet til denne.

Juridiske virkemidler for utvikling av faget 
Vi gir juridiske vurderinger og råd til bruk i regelverksutvikling, helsepolitikk og fagutvikling nasjonalt og internasjonalt. Det gis råd om - og bidrag til - reguleringsteknikker for Legeforeningen til bruk i helsepolitikk og fagutvikling. Vi bistår i tolkning av lover og forskrifter for høringsuttalelser og bruk av domstolene. Vi utarbeider alternativ lovtekst, og vi gir innspill til det europeiske legesamarbeidet (CPME/ den europeiske legeforening).