Den norske legeforening

Tariffområder

Medlemstall per 1. januar hvert år med fordeling på tariffområder mv, bekreftet av statsautorisert revisor og oversendt til Akademikerne som rapporterer medlemstallene videre til Statistisk Sentralbyrå. I tillegg til tall per 1. januar hvert eneste år finner du også rapporteringer per 1. oktober 2016- 2020 og enkelte andre tidspunkter. På åpningssiden på legestatistikken finner du en figur som viser antallet medlemmer fordelt på tariffområder per 1. januar 2020 og per 1. januar 2022.
Anders Taraldset
24. mai 2022

Se Akademikernes medlemstall

Merk at det er noen endringer over tid i premissene for denne rapporteringen samt endringer i arbeidsstedenes plassering på tariffområder, som gjør at tallene per tariffområde ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare over tid. De seneste årene er alle arbeidsforhold rapportert en gang per tariffområde, dvs. at samme medlem vil være regnet på mer enn ett tariffområde dersom det er registrert bistillinger i annet tariffområde enn hovedstillingen, uansett omfanget av bistillingen.

Spekter helse består av ansatte i helseforetakene (Spekter område 10) samt medlemmer ved Lovisenberg sykehus og Martina Hansens hospital (Spekter område 13). Privatansatte består i stor grad av medlemmer som arbeider ved øvrige sykehus som har private eiere, men som er tilknyttet det offentlige helsetilbudet, blant annet i Spekter SAN og Virke-HUK, i tillegg til et mindre antall medlemmer i NHO-området (som Legeforeningen ikke har tariffavtale med) og andre privatansatte. Spekter SAN inkluderer medlemmer som jobber ved LHL, Aleris, Volvat, Unilabs og NIMI mv.  Virke-HUK er det klart største tariffområdet for sykehusleger utenfor Spekter-områdene. Dette omfatter blant annet Diakonhjemmet Sykehus AS i Oslo, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS i Bergen, Betanien Sykehus i Bergen, Betanien Hospital i Skien, Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus, Modum Bad, Revmatismesykehuset AS på Lillehammer og diverse distriktspsykiatriske og alderspsykiatriske sentra mv.

Næringsdrivende leger omfatter det store flertallet av fastlegene som er privatpraktiserende samt privatpraktiserende spesialister hvorav flertallet har offentlig driftsavtale, samt et mindre antall allmennleger og privatpraktiserende spesialister uten offentlig driftsavtale.

KS-området og Oslo kommune omfatter kommunalt ansatte leger, som kan være enten fastlønte fastleger eller øvrige leger i kommunehelsetjenesten. Av de ansatte i staten er 68 % ansatte ved universitetene, mens andre store arbeidsgivere i staten er Forsvaret, Folkehelsa, Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Fylkeslegekontorene.

Alle tallene her inkluderer et stort antall leger i bistillinger, relativt flest i kommunesektoren, i staten og blant privatansatte, mens det absolutt sett er noen flere bistillinger i helseforetakene enn i staten.

I tallene for 2020 og senere er også medlemmer med permanent kontingentfritak regnet som ikke-yrkesaktive sammen med pensjonistene, slik at dette fremstår med større økning fra 2019 til 2020 og senere enn hva den reelle økningen tilsier, jfr. figuren på åpningssiden på legestatistikken.