SSB: Kommunehelsetjenesten

Merknad til SSB-lenkene

Kommentarer til SSB sin statistikk.
22. august 2019

Den første årsstatistikk for kommunehelsetjenesten fra SSB gjelder for 1984, samme år som lov om helsetjenestene i kommunene trådte i kraft. Men denne finnes såvidt vi vet ikke på nettet. Tall for både 1984 og 1985 finnes imidlertid i den trykte publikasjonen "Helse for alle i Norge?", utgitt av Helsedirektoratet på Kommuneforlaget i 1987, side 94- 100. Når det gjelder tidligere statistikk for leger i kommunehelsetjenesten, finnes det tall for 1976- 1981 i SSBs "Helsepersonellstatistikk 1981", tabell 9, og det finnes tall frem til 1985 i SSBs "Helsepersonellstatistikk 1985", tabell 2.4.

Vedr lønnsstatistikk:

Når det gjelder lønnsstatistikk for kommunehelsetjenesten, er "Lønns- og personalstatistikk" (PAI-registeret) utgitt av Kommunenes Sentralforbund (KS) en bedre kilde enn det vi finner fra SSB på nettet, men denne publikasjonen finnes visstnok bare i trykt form.

Merk at de fleste leger i kommunehelsetjenesten er næringsdrivende og inngår derfor ikke i lønnsstatistikken. For næringsdrivende leger finnes inntektstall kun i inntekts- og kostnadsundersøkelsene som er gjennomført på oppdrag fra forhandlingspartene. De to siste av disse ble gjort av konsulentfirmaet Deloitte for hhv driftsårene 2009 og 2012. Disse undersøkelsene omfatter hhv. fastleger og avtalespesialister. Disse finnes bare i trykt form. Kontakt Pål Alm Kruse i JA-avdelingen vedr resultatene fra disse undersøkelsene.