Sak 13 Valg av valgkomité

I henhold til lovenes §3-6-7(1) skal faglandsrådet velge en valgkomité bestående av tre medlemmer og personlige varamedlemmer for disse etter innstilling fra fagstyret. Valgkomiteen skal bestå av minst én representant for leger i spesialisering (LIS) med personlig vararepresentant, også LIS.

Leder for valgkomiteen velges særskilt i faglandsrådets møte.

Valgkomiteen utøver sin virksomhet i henhold til instruks. Komiteens funksjonsperiode er 1.9.2021 - 31.8.2023.

Fagstyret behandlet saken i møte 22. mars 2021. Forslag til medlemmer av valgkomiteen og deres vararepresentanter legges frem for faglandsrådet.

Valgt ble:

Xx

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.