Sak 11 Klima og helse

Onsdag 27.4.22 kl. 12:45-14:45
Det ble besluttet på fagstyremøtet i oktober 2021 at klima og miljø med fokus på klimaendringenes betydning for helsetjenesten skulle være tema på faglandsrådsmøtet 2022. Fagstyret nedsatte en programkomite bestående av Ingvild Skogen Bauge og Tom Sundar fra fagstyret og Tuva Stranger Mjønes, Axel Rød og Hedda Maurud fra sekretariatet.

Forslaget ble sendt inn av Norsk samfunnsmedisinsk forening (NORSAM), og NORSAM begrunnet dette med at menneskeskapte klima- og miljøendringer er en av de største samfunnsutfordringene i vår tid, og at klimaendringene vil ha en direkte påvirkning på vår egen og våre etterkommeres helse. Klimaendringer vil bidra til store samfunnsendringer, inkludert sykdomspanoramaet i Norge. Helsetjenesten må selv også redusere sine klimagassutslipp. Vi kan forvente at endringene vil ha ulik betydning for de fagmedisinske miljøene. De fagmedisinske foreningene står i en særstilling når det gjelder å vurdere hvilke utfordringer klimaendringer vil kunne føre til for sin spesialitet og hvordan disse utfordringene bør møtes. 

Bakgrunn: 

Menneskeskapte klimaendringer har ført til økende temperaturer og naturødeleggelser, og   Folkehelseinstituttet[1] har på sin temaside om helse og klima laget en oversikt over konsekvensene økte temperaturer og mer ekstremvær kan ha for den norske folkehelsen. I Norge kan vi forvente at klimaendringene vil føre til mer flom og flere skred, utspredelse av flåttbårne sykdommer, økt pollensesong og -allergi, økt forekomst av posttraumatisk stress, angstlidelser og depresjon i etterkant av ekstremvær og naturkatastrofer. I tillegg vil klimaendringene ramme bosetning, matproduksjon og spredningen av smittsomme sykdommer i andre land, som vil påvirke Norge indirekte.

Covid-19 har vist at klimakrisen, naturødeleggelser og sosial ulikhet henger sammen, og har også bekreftet det vi har visst lenge: at utbredelsen av eksisterende og nye infeksjonssykdommer hos mennesker er forbundet med ødeleggelser av natur og miljø, avskoging og forandring i bruk av landområder og sykdom hos dyr[2]

Figur om klimaendring og helse. Figur: Faglandsrådsmøtets saksliste
Figur om klimaendring og helse. Figur: Faglandsrådsmøtets saksliste.

Klimaendringer og legers hverdag:

Det er fortsatt mye man ikke vet om klimaendringenes påvirkning på arbeidshverdagen til ulike spesialister. Klimaendringer vil endre sykdomspanoramaet både i omfang og art, og det er rimelig å anta at dette vil påvirke arbeidshverdagen til leger. Nylig ble FNs klimapanels sjette hovedrapport del 2 lansert, der man slår fast at klimaendringene allerede fører til store ødeleggelser for mennesker, og utgjør en trussel mot livsgrunnlaget vårt[3]. Det listes også opp konkrete utfordringer knyttet til helse, samt sykdommer som har eller vil få økt prevalens[4]. Sommeren 2003 opplevde Europa en hetebølge, som førte til en økning på 70 000 tapte liv sammenlignet med de fem foregående årene[5]. I figuren under publisert i NMJ i 2019 i en artikkel[6] som beskriver klimaendringenes trussel mot helse, beskrives noen av feltene innenfor helse som rammes og vil rammes mest. For noen spesialiteter vil dette merkes mer i hverdagen enn for andre.

Gjennomføring av programposten

Fagtemaet er lagt opp med tre innledere, innspill fra salen og en klimasamtale i etterkant. Sesjonen modereres av Anne Kveim Lie, førsteamanuensis ved UiO og spesialist i samfunnsmedisin. 

Hvordan jobber norske helsemyndigheter?  

Erlend Tuseth Aasheim, spesialist i samfunnsmedisin og avdelingsdirektør for global helse og dokumentasjon i Helsedirektoratet 

Nevrologi: Hvordan påvirkes spesialiteten av klimaendringer? 

Lasse Pihlstrøm, nevrolog og forsker ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS) 

Barne- og ungdomspsykiatri: Hvordan påvirkes spesialiteten av klimaendringer?   

Knut Mork Skagen, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital og styreleder i Legenes klimaaksjon. 

Klimasamtale: Klimaet endrer seg – hvordan tilpasser vi oss? 

Erlend Tuseth Aasheim, Lasse Pihlstrøm og Knut Mork Skagen møter tre studentrepresentanter, Ritika Sharma, Jonill Knapp og Elisabeth Tran

 

Med vennlig hilsen   

Den norske legeforening 

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret 


[1] https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/klima-og-helse/ 
[2] The COVID-19 pandemic is intricately linked to biodiversity loss and ecosystem health https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519621002588 
[3] Hovedfunn i andre del i sjette hovedrapport - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
[4] Sykdommer og helse - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
[5] Death toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003 - ScienceDirect
[6] The Imperative for Climate Action to Protect Health | NEJM