Sak 12 Pasienten og legen. Hvordan legge til rette for trygg og effektiv diagnostikk og behandling?

Torsdag 28.04.22 kl. 11.45 – 13.45
Det ble besluttet på fagstyremøtet i oktober 2021 at legers tidsbruk skulle være tema på faglandsrådsmøtet 2022. Fagstyret nedsatte en programkomite bestående av Thea Falkenberg Mikkelsen og Eivind Westrum Aabel fra fagstyret og Miriam Sandvik og Jon Ørstavik fra sekretariatet.

Bakgrunn for saken

Legers tidsbruk har i flere tiår vært et tilbakevendende tema både innen primær- og spesialisthelsetjenesten. Til tross for at det er en økning i antall leger, oppgir den enkelte lege å ha mindre tid til direkte pasientrettet arbeid [1]. Leger må i større grad gjøre andre arbeidsoppgaver enn kjerneoppgavene (utredning og behandling), f.eks. oppfølging av elektroniske pasientjournaler, og møter et større krav til rapportering og dokumentasjon. I en undersøkelse om elektroniske journalsystemer rapporterte nesten 7 av 10 sykehusleger at denne utviklingen gikk på bekostning av pasientbehandlingen [2]. Det viser seg dog at hva leger mener med direkte pasientarbeid ikke er helt entydig [3]. Andre har påpekt at antall sykehusleger har økt mye mer enn antallet pasienter, og at legers arbeidstid bør organiseres bedre i forhold til ressursutnyttelse og pasientbehandling [4]

Vi vet mye om hva som hemmer legers faglige utøvelse, men hva er fremmere for optimal faglig virksomhet og pasientsikkerhet? Hva kan legene gjøre selv og hvordan kan og bør klinikerne involveres i arbeidet med å tilrettelegge for gode rammer for kjerneoppgavene?

Gjennomføring av programposten

Sesjonen består av innlegg samt gruppearbeid.

Dårlig tid eller god tid? Endringer i norske legers arbeidstid og tidsbruk.

Karin Rø, lege, spesialist i arbeidsmedisin, PhD, seniorforsker ved LEFO.

Rett hjelp til rett tid, på rett sted - vi vil, vi vil, men hvordan få det til?

Fredrik Skarderud, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege ved BUP Øvre Romerike.

Hvorfor kontrollerer vi kreftpasienter? For oss selv eller pasientene?

Ingvild Vistad, spesialist i gynekologi, seksjonsoverlege ved Sørlandet sykehus Kristiansand, professor ved UiB.

Gir samhandlingskonsultasjoner mellom første- og andrelinjen bedre utnyttelse av både tid og kompetanse?

Petter Borchgrevink, overlege og avdelingssjef ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Oppgaver til gruppearbeid 

  1. Hvilke faktorer er viktige for godt og effektivt faglig arbeid ("fremmere")?
  2. Hvordan kan leger påvirke egen arbeidshverdag?
  3. Legers tidsbruk: Er det noe vi bør slutte med? Er det noe vi bør bruke mer tid på? Hva skulle vi ønske vi fikk gjort som vi ikke har tid til nå?

Referanser

  1. Rosta, J. and O.G. Aasland, Doctors' working hours and time spent on patient care in the period 1994 - 2014. Tidsskr Nor Laegeforen, 2016. 136(16): p. 1355-9.
  2. Den norske legeforening, Undersøkelse om elektronisk pasientjournal i sykehus. 2014, Den norske legeforening.
  3. Rosta, J. and K.I. Rø, Hva er egentlig direkte pasientarbeid. Overlegen, 2017. 4: p. 18-19.
  4. Bratlid, D., Doctors' time for working with patients and patients' time with doctors. Tidsskr Nor Laegeforen, 2018. 138(2).

Med vennlig hilsen  

Den norske legeforening 

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret