Sak 13 Mange legger til og få trekker fra, men hvem skal gjøre hva?

Om pasienter med mange legemidler, samarbeid og ansvarsforhold
på tvers av spesialiteter og tjenestenivå.

Onsdag 27.4.22 kl. 15:00 – 16:45

Det ble besluttet på fagstyremøtet i oktober 2021 at legemiddelbehandling og polyfarmasi skulle være tema på faglandsrådsmøtet 2022. Det var ønske om at ansvarsforhold og samarbeid på tvers av spesialiteter og tjenestenivå skulle være sentralt i fagsesjonen. Hvordan en skal forholde seg til pasienter med mange sykdommer med tilhørende behandlingsanbefalinger er en del av denne tematikken.  Fagstyret nedsatte en programkomite bestående av Marte Kvittum Tangen og Gry Dale fra fagstyret og Elisabeth Selvaag og Jon Ørstavik fra sekretariatet. 

Bakgrunn:   

Legemidler er en viktig del av medisinsk behandling. Brukt riktig bidrar legemidler til bedre helse, god livskvalitet og flere leveår. Samtidig vet vi at legemidler er en hyppig årsak til uønskede hendelser og pasientskader. WHO anslår i sin rapport at 50% av legemidler i bruk enten er forskrevet unødvendig, eller at ulempene med å ta medisinen overskrider fordelene.[1] 

Andelen eldre mennesker i befolkningen øker, derav også antall mennesker med flere kroniske sykdommer som alle skal behandles. Bruk av mange legemidler samtidig øker risikoen for bivirkninger, interaksjoner og feil bruk. Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang for å redusere risiko forbundet med legemiddelbehandling og motvirke overbehandling.[2] Helsepersonellets oppgaver er godt beskrevet. 

Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling, og det forventes utrulling av dette elektroniske verktøyet sent i 2022/tidlig i 2023. Skal dette prosjektet lykkes trengs det samhandling og avklaring av ansvarsforhold på tvers av spesialiteter og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten.[3] Hvordan dette skal foregå er foreløpig lite beskrevet. 

Det er behov for økt bevissthet knyttet til legemiddelbehandling generelt og pasienter som behandles med mange legemidler spesielt. På faglandsrådsmøtet ønsker vi å sette fokus på samarbeid og ansvarsavklaring gjennom faglige innlegg, med innledere som representerer ulike spesialiteter og tjenestenivå. 

Gjennomføring av programposten

Sesjonen består av innlegg samt spørsmål og innspill fra salen.

Veien til polyfarmasi: En historie fra spesialisthelsetjenesten

Gry Dahle, Spesialist i thoraxkirurgi, PhD
Asbjørn Lunnan, Master i farmasi

Pasientens legemiddelliste, "PLL i praksis". 

Hva er nytten for oss? Muligheter og begrensninger

Egil Johannesen, Spesialist i allmennmedisin

Legemidler til pasienter med psykisk sykdom og ruslidelse. 

Samarbeid mellom somatikk og psykiatri.

Lars Lien, Spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri. 

Pasientenes behandlingsbyrde. Sykdommenes retningslinjer. 

Om legemidler, overbehandling, pasienten, generalisten og spesialisten.

Stefán Hjörleifsson, Spesialist i allmennmedisin 

 

Med vennlig hilsen  

Den norske legeforening 

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret 

 

[1] https://www.who.int/publications/i/item/medication-safety-in-polypharmacy-technical-report  

[2]https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/legemiddelsamstemming-og-legemiddelgjennomganghoringsutkast   

[3]Pasientens legemiddelliste (E-helsedirektoratet)