Sak 14 Åpen post

Torsdag 28.4.22 kl. 09:00-10:25
Fagstyret ønsker at faglandsrådet skal være en arena hvor de fagmedisinske foreningene har mulighet til å drøfte faglige utfordringer og erfaringer som har delingsverdi. Åpen post ble første gang satt på sakslisten under faglandsrådsmøtet i 2021. Etter gode tilbakemeldinger ble den vedtatt videreført.

I arbeidsprogrammet for perioden 2021-2023 er det vedtatt at fagstyret skal arbeide for "å styrke fagaksens organisatoriske arbeid" blant annet ved å "Oppfordre til samarbeid og legge til rette for møtepunkter mellom grupper av fagmedisinske foreninger".   

Invitasjon til å komme med forslag til åpen post ble sendt til leder av de fagmedisinske foreningene 20. september 2021 med frist 6. oktober2021 med utvidet frist til januar 2022, etter fristen hadde følgende foreninger svart:

  • Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
  • Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM)
  • Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri (NBUPF)
  • Norsk psykiatrisk forening
  • Norsk forening for geriatri
  • Norsk forening for lungemedisin
  • Norsk radiologisk forening
  • Norsk endokrinologisk forening

Følgende saker ble vedtatt i fagstyremøtet 10.02.2022:

SAK 14.1: Ansvarlig fagmedisinsk forening: Norsk anestesiologisk forening, Norsk Thoraxkirurgisk forening, Norsk Cardiologisk selskap  

28.04. kl. 09:00-09:25

Tittel: «Intensivkapasitet»

Helt siden svineinfluensapandemien i 2009/10 har eksperter pekt på at intensivkapasiteten i Norge er for lav. Til tross for dette har lite skjedd med kapasiteten på alle disse årene. Problemene som den begrensede intensivkapasiteten har gjort åpenbare under koronapandemien, er på ingen måte nye. Det er et unisone krav fra mange fagmedisinske foreninger om å øke intensivkapasiteten. Tre av forfatterne bak kronikken i VG: Det haster med å bygge ut intensivkapasiteten! – VG vil i denne saken presentere status og oppdatering om intensivsaken.

Talere: Ståle Sagabråten (leder av fagstyret), Jon Laake (leder av Norsk anestesiologisk forening), Ole Chr Mjølstad (leder Norsk Cardiologisk selskap) og Gry Dahle (medlem av styret i Norsk Thoraxkirurgisk forening)

SAK 14.2: Ansvarlig fagmedisinsk forening: Norsk barnelegeforening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 

28.04. kl. 09:30-09:55

Tittel: «Legemidler til barn»

Barn er ikke små voksne og kan heller ikke bruke de tablettene eller doseringene som voksne bruker. Legemidler brukes også i stor grad utenfor offentlig godkjent indikasjon. For å sikre god behandling av barn er det opprettet et samarbeid med Nederland som har gitt oss oppslagsverket KOBLE. Videre har det gjennom HDir sitt fokus på riktigere bruk av psykofarmaka til barn og unge blitt opprettet et nytt Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge. Både KOBLE og det nye Nettverket vil bli kort presentert på Faglandsrådsmøte.

På et annet område har det imidlertid vært en svært bekymringsfull utvikling:

-manglende tilgang på barnevennlige antibiotikaformuleringer.
Antibiotika resistens er en av vår tids store helsekriser, og økt bruk av bredspektret antibiotika er en eksplisitt trigger for utvikling av resistens. Små barn har et umodent bakteriesystem som er ekstra utsatt for forstyrrelser ved bredspektret antibiotika inkludert økt risiko for en rekke kroniske sykdommer. Derfor er det viktig at små barn kan få i seg smalspektret antibiotika som er anbefalt for de vanligste indikasjonene i norske veiledere. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til administrering av tre viktige antibiotika som er første valg ved luftveisinfeksjoner (penicillin), urinveisinfeksjoner(piv-mecillinam) og sårinfeksjoner (dicloxacillin). To av disse fins ikke i barnevennlig form (f. eks mikstur), mens miksturen til penicillin smaker vondt. Dette dreier bruken mot unødvendig bredspektret antibiotika til små barn, og vil på sikt kunne bidra til å øke resistensen for hele befolkningen. Vi ønsker å kunne tilby barn medisin som medisinsk sett anbefales som førstevalg i Norske retningslinjer, og ønsker hjelp fra Faglandsrådet til dette.

Talere: Haakon Rosland (cand.pharm, daglig leder av nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge), Henrik Irgens (overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Ansatt i nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn) og Christian M Thaulow (overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, styrerepresentant i Norsk barnelegeforening)

SAK 14.3: Ansvarlig fagmedisinsk forening: Norsk psykiatrisk forening og NFA.

28.04 kl. 10:00-10:25

Tittel: «Innleggelse i psykisk helsevern - en informasjonsfilm»

Når det gjelder innleggelser i psykisk helsevern, er det ofte fastleger eller legevaktsleger som står for vurderingene som resulterer i innleggelse. Et spørsmål som alltid må vurderes, er om innleggelsen kan skje frivillig, eller om den må skje under tvang. Spørsmålet om hvorvidt innleggelsen kan vente til neste dag eller annet tidspunkt eller om behovet er til stede for øyeblikkelig hjelp, må også vurderes. Erfaringsmessig kan det være slik at både innleggende og mottakende lege setter likhetstegn mellom øyeblikkelig hjelp og behov for tvang, og at graden av sykelighet og hast ikke vurderes uavhengig av samarbeidsvilje. Vi har laget en film som forhåpentligvis på en enkel måte kan bidra til å opplyse kolleger både i og utenfor sykehus om denne kompliserte tematikken.

Taler: Anne Kristine Bergem (lege og spesialist i psykiatri, spesialrådgiver i Norsk psykiatrisk forening og initiativtaker til filmprosjektet, som er et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening. Fagrådgiver ved Pårørendesenteret og førstelektor på paramedisinutdanningen ved OsloMet). 

Med vennlig hilsen   

Den norske legeforening  

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret