Sak 3 Godkjenning av forretningsorden

I samsvar med lovenes § 3-6-4-2(6) har fagstyret lagt til grunn at det ved hvert faglandsrådsmøte skal vedtas en egen forretningsorden. Fagstyret behandlet saken i møte 23. mars 2022.

Innstilling til vedtak:

Forslag til forretningsorden for faglandsrådsmøte 2022 godkjennes.

Forslag til forretningsorden vedlegges.

Forretningsorden for faglandsrådsmøtet 2022

Fagdirektør opptrer etter fullmakt fra generalsekretær

 1. Åpne møter

  Faglandsrådsmøter er åpne for Legeforeningens medlemmer og media. I særskilte saker kan Faglandsrådet bestemme at faglandsrådsmøtet lukkes for media.

 2. Åpning

  Leder av fagstyret åpner møtet.

 3. Konstituering, godkjenning av innkalling

  Fagdirektøren foretar navneopprop av delegatene ved møtestart. Eventuelle endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten må meddeles møteledelsen og/eller behandles etter reglene om permisjon i § 4. Leder av fagstyret avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer Faglandsrådet til å godkjenne denne.

 4. Permisjon

  Påmeldte delegater har møteplikt for hele faglandsrådsmøtet. Til innholdsfortegnelse 8
  2 Sekretariatet kan i forkant av møtet innvilge søknader om fravær fra faglandsrådsmøtet, forutsatt at det dreier seg om helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det samme gjelder nødvendige møter med arbeidsgiver, myndigheter eller andre viktige samarbeidsaktører, dersom slike møter ikke kan utsettes. Søknaden sendes faglandsradet@legeforeningen.no.

  Underveis i faglandsrådsmøtet kan søknad om permisjon kun unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i årsaker som ikke kunne forutses. Søknad om permisjon fra faglandsrådsmøtet sendes faglandsradet@legeforeningen.no og behandles av fagdirektør. Faglandsrådets dirigenter informerer Faglandsrådet om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden. Dette gjelder også for delegater som deltar digitalt. Permisjonssøknader som ikke faller inn under unntaket i 2. - 3. ledd, bør avslås.

 5. Dirigenter

  Leder av fagstyret gjennomfører valg av dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.

 6. Forretningsorden

  I tråd med Legeforeningens lover fastsetter Faglandsrådet egen forretningsorden etter innstilling fra fagstyret. Prinsippene i legeforeningens lovbestemmelser for landsstyret er lagt til grunn.

 7. Tale-, forslags- og stemmerett og stemmeplikt

  Delegatene har tale-, forslags- og stemmerett. Alle møtende delegater har stemmeplikt ved voteringer. Med møtende delegater regnes også de delegatene som deltar via den digitale plattformen.

  Øvrige møtedeltakere (foreningsmedlemmer) som ikke er delegater, har tale- og forslagsrett til de konkrete sakene. Det voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst en av delegatene.

  Fagstyret har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding.

 8. Tellekomité

  Faglandsrådet velger tellekomité etter innstilling fra fagstyret for nødvendig opptelling av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om opptellingsmåte.

 9. Sakliste

  Dirigentene avklarer om det er saker utover de saker fagstyret har foreslått, som Faglandsrådet ønsker å sette på sakslisten og ber om godkjenning av denne. Faglandsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.

 10. Redaksjonskomité

  Faglandsrådet velger redaksjonskomité etter innstilling fra fagstyret. Komiteen består av leder og 2 medlemmer.

  Redaksjonskomiteen redigerer og legger frem forslag til vedtak for Faglandsrådet. Redaksjonskomitéen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til vedtak som kan bli vedtatt i faglandsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas fremsatte forslag samt innspill fra "talerstolen".

  Faglandsrådet vedtar hvilke saker redaksjonskomiteen skal arbeide med.

  Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av faglandsrådets medlemmer ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomité valgt i møtet, og/eller orientering og anbefaling til vedtak av fagstyret.

  Redaksjonskomiteen skal i nødvendig utstrekning konferere med forslagstiller.

  Dersom redaksjonskomitéen foreslår vedtak som avviker fra fagstyrets innstilling til vedtak i saken, skal fagstyret ha anledning til å vurdere om de ønsker å opprettholde innstillingen til vedtak.

  Redaksjonskomiteen skal ha bistand fra sekretariatet.

 11. Taletid

  Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og av antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.

 12. Replikk

  Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan innføres begrensning av adgangen til replikkordskiftet.

 13. Forslag

  Forslag skal fremsettes fra talerstolen. Med "talerstolen" forstås også den digitale talerstol. Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talerlisten slik at alle forslag blir fremmet tidligst mulig i debatten. Forslag til vedtak skal sendes på mail til faglandsradet@legeforeningen.no før forslaget fremlegges fra talerstolen. Saksnummer, tittel og delegatnummer må fremgå av emnefeltet. Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.

 14. Strek

  Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.

  Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes. Forslag kan trekkes etter at strek er satt, med mindre et annet medlem av faglandsrådet krever votering over forslaget.

  Når strek er satt, refereres talerlisten.

  Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.

 15. Votering

  Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med mindre en av faglandsrådets representanter ber om redigering og forslag til vedtak fra redaksjonskomiteen, og/eller orientering og anbefaling til vedtak av fagstyret.

  Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken.

  Faglandsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede.

  Votering skjer ved håndsopprekning og elektronisk for de som deltar digitalt med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. Voteringer er åpne med mindre en av delegatene ber om hemmelig votering.

  Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.

 16. Valg

  Med unntak av valg av fagstyrets leder og nestleder hvor det kreves absolutt flertall (mer enn 50 % av stemmene), fattes vedtak med simpelt flertall.

  Valg skjer ved å markere stemmekort hvis det er praktisk mulig og ikke en delegat ønsker skriftlig avstemming.

  Nærmere regler for fremgangsmåten ved valg:

  Ved valg på fagstyret og andre utvalg/komiteer/representasjon som Faglandsrådet velger, skal:
  • Det oppføres like mange navn som antallet plasser som skal besettes.
  • Det bare oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av en faglandsrådsrepresentanter under faglandsrådsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet.
  • Foreslåtte kandidater være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen.

Med vennlig hilsen

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder fagstyret