Sak 5 Godkjenning av saksliste

Faglandsrådet skal i henhold til vanlig praksis, og punkt 9 i forretningsorden, fastsette sakslisten for faglandsrådsmøtet. Fagstyret behandlet forslag til saksliste i møtet 23. mars 2022.

Innstilling til vedtak: 

FAGLANDSRÅDSMØTET 2022

Sak 1 

Godkjenning av innkallingen 

Sak 2

Valg av dirigenter    

Sak 3 

Godkjenning av forretningsorden 

Sak 4 

Valg av tellekomite    

Sak 5 

Godkjenning av sakslisten 

Sak 6 

Valg av redaksjonskomite 

Sak 7 

Godkjenning av styrets årsberetning for 2021 

Sak 8 

Innstilling valgkomite - Suppleringsvalg LS

Sak 9 

Aktuelt i fagaksen

Sak 10 

Grunnutdanningsprisen

Sak 11

Helse og klima

Sak 12 

Pasienten og legen - Hvordan legge til rette for trygg og effektiv diagnostikk og behandling

Sak 13 

Mange legger til og få trekker fra, men hvem skal gjøre hva? En sesjon om pasientenes legemiddellister, samarbeid og ansvarsforhold på tvers av spesialiteter og tjenestenivå.

Sak 14 

Åpen post

  • Intensivkapasitet
  • Legemidler til barn
  • Innleggelse i psykisk helsevern 

Sak 15 

Informasjon om status i spesialistutdanningen 

Sak 16

Tale fra fagstyrets leder

Sak 17

Avsluttende arbeid knyttet til fagsakene

 

Saksliste godkjennes.

Saksrekkefølgen kan bli endret i møtet.

 

Med vennlig hilsen

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder fagstyret