Sak 7 Godkjenning av styrets årsberetning for 2021

Det er utarbeidet en årsberetning for fagstyrets virksomhet i 2021. Fagstyret behandlet årsberetningen i møte den 23. mars 2022 og vedtok å innstille overfor Faglandsrådet at årsmeldingen godkjennes.

Årsberetningen er vedlagt.  

 

Innstilling til vedtak:  

Fagstyrets årsberetning for 2021 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen   

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret