Sak 8 Innstilling valgkomite – suppleringsvalg av LIS til landsstyret

Faglandsrådet har i samsvar med reglene i §3-6-4-2(2) og §3-6-4-1(3) 5. punkt ansvar for å velge: - Fagdelegater til landsstyret
Funksjonstiden for de som velges i år, vil være fra 1.9.2021 til 31.8.2023.

Valgene skal i henhold til § 3-6-7(1) forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i inneværende periode av Anne-Hege Aamodt (leder), Harald Fagerheim Bugge (LIS) og Stefan Hjørleifsson. 

De Fagmedisinske foreningene innenfor valggruppe 3-6 ble tilskrevet med anmodning om ytterligere forslag til vararepresentanter da valget som ble gjennomført på faglandsrådsmøtet i april 2021 viste seg å ikke ha tilstrekkelig med vararepresentanter valg-av-fagdelefater-til-landsstyret.pdf (legeforeningen.no)

Det er behov for å foreta suppleringsvalg av LIS representanter til Landsstyret fra noen av valggruppene på faglandsrådsmøtet 2022 og i den forbindelse ble de fagmedisinske foreningene tilskrevet om forslag til kandidater med frist 1. februar 2022.

Valgkomiteenes innstillinger vil bli fremlagt på faglandsrådet onsdag 27. april.

Saken fremlegges uten innstilling fra fagstyret.

Valgt ble: ..........

Med vennlig hilsen 

Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret