Sak 9 Aktuelt i fagaksen

Onsdag 27.4.22 kl. 17:00-18:00
Fagstyret ønsker at faglandsrådet skal være en arena hvor også fagstyret kan informere om det utviklingsarbeidet som gjøres som en del av profesjonaliseringen av fagaksen. På fagstyremøtet i februar 2022 besluttet fagstyret at det skulle orienteres om prosessene som nå pågår.

Bakgrunn

Etter innspill fra de fagmedisinske foreningene ble det etablert en informasjonsside for styrene i de fagmedisinske foreningene Styrearbeid i fagmedisinske foreninger (legeforeningen.no) som omhandler oppgavene som ligger til styret. Med bakgrunn i innspillene jobbes det kontinuerlig med å utvikle tilbud og informasjon basert på det de fagmedisinske foreninger etterspør. Under aktuelt i fagaksen vil det bl.a orienteres om: 

  • Office 365 for tillitsvalgte

Office 365 for tillitsvalgte 

Flere fagmedisinske foreninger har meldt behov for en god måte å arkivere dokumenter og samhandle med medlemmene i styret. 

Et team i Legeforeningen har de siste månedene jobbet med å utvikle Office 365 for tillitsvalgte. Denne tjenesten vil bidra til at overgangen mellom gamle og nye styrer, arkivering og tilgang på dokumenter skal gå mer sømløst. Tirsdag 8. mars 2022 fikk alle ledere i de fagmedisinske foreningene en mail om dette nye tilbudet.

På faglandsrådsmøtet vil løsningsarkitekten i prosjektet presentere:

  • bakgrunnen for løsningen
  • hvilke mål en har med løsningen
  • hvilke utfordringer løsningen løser
  • hva som kreves for at løsningen skal fungere optimalt
  • forskjellen på de to ulike lisens-modellene, arkiv vs. samhandlings løsning.
  • gjennomgang av funksjonalitet og eksempler på hva løsningen kan brukes til.

Med vennlig hilsen  

Den norske legeforening 

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Ståle O. Sagabråten
Leder av fagstyret