Styrer, råd og utvalg

Faglandsrådet

Faglandsrådet skal koordinere det medisinsk faglige arbeidet i Legeforeningen. Det skal bidra til at foreningens faglige og helsepolitiske virksomhet bygger på oppdatert medisinsk kunnskap, og på størst mulig enighet om faglige prioriteringer. Faglandsrådet skal dessuten medvirke til at legeutdanningen er av høy kvalitet.
21. november 2019

Faglandsrådet skal bidra til å: 

  • påvirke den medisinske grunnutdanningen og spesialistutdanningen  
  • diskutere problemstillinger og formulere innspill knyttet til videre- og etterutdanning
  • diskutere spørsmål knyttet fagutvikling og forskning 

I tillegg vil det faglige grunnlaget for organisering av helsetjenesten i og utenfor sykehus – som lokalisering, fagutvikling og samhandling innen og mellom helsetjenestenivåene – være aktuelle temaer for faglandsrådsmøtene.   

Faglandsrådet vedtar blant annet: 

  • arbeidsprogram for fagaksen 
  • valg av fagstyret 
  • valg av fagdelegater til landsstyret 

Faglandsrådet skal samles minst en gang i året. 

Hvem sitter i faglandsrådet: 

Faglandsrådet består av fagstyret og representanter fra alle de fagmedisinske foreningene (46). I tillegg vil Fagmedisinske foreningene med mer enn 1000 medlemmer være representert med en LIS. I tillegg velges det minst syv LIS representanter blant leger i spesialisering fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25% av representantene i faglandsrådet.

Antall møtende delegater til faglandsrådsmøtet baseres på medlemstall pr. 01.02 i valgåret.