Saksliste

Sak 11 Valg av fagstyret, fagdelegater til landsstyret og LIS representanter til faglandsrådet for perioden 2021-23

25. mars 2021

Faglandsrådet har i samsvar med reglene i §3-6-4-2(2) og §3-6-4-1(3) 5. punkt ansvar for å velgerepresentanter til:

  • Fagstyret
  • Fagdelegater til landsstyret
  • LIS representanter til faglandsrådet fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000

Faglandsrådet har i samsvar med reglene i §3-6-4-2(2) som oppgave å velge leder, nestleder og styremedlemmer i fagstyret, representanter til landsstyret samt vararepresentanter til fagstyret og landsstyret samt, i tråd med §3-6-4-1(3) 5. punkt, velge samlet minst 7 representanter blant leger i spesialisering for fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer etter forslag fra foreningenes fagutvalg for leger i spesialisering(FUXX), jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25 % av representantene i faglandsrådet.

Funksjonstiden for de som velges i år, vil være fra 1.9.2021 til 31.8.2023.

Valgene skal i henhold til § 3-6-7(1) forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består i inneværende periode av Anne-Hege Aamodt (leder), Camilla Bråthen (LIS) og Live Lundar

Petter Brelin som ble valgt som leder av valgkomiteen på faglandsrådsmøtet i november 2020, trakk seg fra valgkomiteens arbeid av familiære grunner. Live Lundar trådte inn i valgkomiteen 10. februar 2021.

Fagmedisinske foreninger er tilskrevet med anmodning om forslag til kandidater med frist 1. februar 2021. Fagstyrets medlemmer er kontaktet av valgkomiteen med forespørsel om eventuelt gjenvalg. Oversikt over innkomne forslag følger som vedlegg.

Valgkomiteenes innstillinger vil bli fremlagt på faglandsrådet tirsdag 20. april.

Saken fremlegges uten innstilling fra fagstyret.

Valgt ble: .............

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.