Saksliste

Sak 15 Åpen post

25. mars 2021

Fagstyret ønsker at faglandsrådet skal være en arena hvor de fagmedisinske foreningene harmulighet til å drøfte ulike faglige dilemma. Det ble valgt ut saker som belyser faglig utfordring og som
har delingsverdi. I arbeidsprogrammet for perioden 2019-2021 er det vedtatt at fagstyret skal arbeide for "å styrke fagaksens organisatoriske arbeid" blant annet ved å "Oppfordre til samarbeid
og legge til rette for møtepunkter mellom grupper av fagmedisinske foreninger".

Invitasjon til å delta ble sendt til leder av de fagmedisinske foreningene torsdag 21. januar 2021.

Følgende foreninger svarte:

  • Norsk barnelegeforening
  • NFA, Norsk nevrologisk forening, Norsk forening for fysisk aktivitet og rehabilitering
  • Norsk Radiologisk forening

Følgende saker ble vedtatt i fagstyremøtet 27.2.2021:

SAK1:

Tittel: «Gode overganger for ungdom i helsevesenet»

Talere: Karianne Tøsse (leder i Interessegruppe i ungdomsmedisin i barnelegeforeningen)

Overgangen fra barnesentrert omsorg til voksensentrert omsorg i helsevesenet, er en sårbar fase for unge mennesker med fare for forverring av deres helsetilstand. I Norge skjer overføringen til
voksenomsorgen som oftest det året de unge voksne fyller 18 år. Nasjonalt og internasjonalt er det arbeidet for å gjøre overgangen til voksenomsorgen best mulig.
Vi tenker på overgangen til voksenomsorgen som er gradvis prosess som starter på barne- og ungdomsklinikken fra ungdommene er ca 12 år gamle og fortsetter når de kommer over i voksenomsorgen i spesialisthelsetjenesten eller hos fastlegen. Overgangen handler altså ikke bare om den praktiske overføringen til voksenomsorgen det året de unge voksne fyller 18 år. På barne- og ungdomsklikkene jobber vi med å hjelpe ungdommene til å bli mer selvstendige og til selv å gradvis ta ansvaret og mestre behandlingen av sin sykdom og helse.
Målet var å lage en anvendelig veileder som kan brukes i alle overganger i helsevesenet og som kan tilpasses det enkelte fagfelt og geografi. Den gir praktiske råd til organisering, ansvarsfordeling og inneholder maler for samtale med ungdommer, overgangsplan og eksempel på overføringsnotat og sjekklister.
I arbeidet videre med gode overganger i helsevesenet, er det viktig at det ikke bare er barneleger som står for dette arbeidet. Mottakelsen i voksenomsorgen er veldig viktig og kanskje det de unge voksne opplever som vanskelig. Det er derfor viktig at informasjon om denne veilederen deles med fastleger, voksenspesialister og ungdommer. Veilederen ligger her:
https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=12056

SAK 2:

Tittel: «Forskrivning på andres indikasjon»

Talere: Maja Wilhelmsen (Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering), Jana Hoff Midelfart (Norsk nevrologisk forening), Marte K. Tangen (Norsk forening for allmennmedisin), Stine Tønsaker (spesialrådgiver avdeling for jus og arbeidsliv i legeforeningen).

Norsk revmatologisk forening, Norsk ortopedisk forening, Norsk nevrologisk forening. Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering og Norsk forening for allmennmedisin har startet et samarbeid for å øke oppmerksomheten mot å unngå å forskrive medikamenter til bruk på andres indikasjon. Vi ønsker å bidra til riktig bruk av alle typer injeksjoner.

Ved injeksjonsbehandling har forskrivende lege ansvar for indikasjonsstilling. Helsepersonelloven åpner for at man kan delegere behandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper og det er bare den som selv er faglig kvalifisert til å utføre en oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis.

Vi ønsker med et bredt samarbeid å bidra til kunnskapsbasert bruk av injeksjoner og øke kunnskap hos forskrivende leger om hva man ved slik delegering har ansvar for.

Vi er helt i starten av det vi håper blir et nyttig påvirkningsarbeid, men ønsker å presentere både saken og hvordan vi har samarbeidet så langt for faglandsrådet.

SAK 3:

Tittel: «Nasjonale retningslinjer som driver for et økt forbruk av radiologiske undersøkelser»

Taler: Victoria Pozdnyakov (Norsk Radiologisk forening)

Nasjonale retningslinjer er som regel utarbeidet av dedikerte fagmiljøer som ønsker å løfte sitt fagfelt
til optimalt nivå. Imidlertid har disse sjelden fokus på begrensende faktorer med lite fleksibilitet for
regionalt ulike helsetilbud. Dette fører til overforbruk av bildediagnostikk når det gjelder
screeningundersøkelser, pre- og intrahospital utredning.

NoRaFo inviterer delegater til en diskusjon rundt prioritering av radiologiske ressurser i regi av
nasjonale retningslinjer.

  • Skal vi fortsette å ta bilder?
  • Hvilken type bilder og hvor ofte?

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.