Saksliste

Sak 8 Forslag til Arbeidsprogram 2021-23

Fagstyret nedsatte en arbeidsgruppe bestående av fagstyrets leder og to av fagstyrets medlemmer til å lage utkast til nytt Arbeidsprogram 2021-23. Arbeidsprogrammet ble sendt på høring til alle de fagmedisinske foreningene. Det kom inn totalt 7 innspill fra de fagmedisinske foreningene.
25. mars 2021

Fagstyrets arbeidsgruppe fremla et revidert forslag til arbeidsprogram 2021-23 der enkelte av innspillene er innarbeidet. Fagstyret behandlet de innkomne forslag og utkast til arbeidsprogram 2021-23 på styremøtet 13. januar.

Programmets funksjon er å gi en retning for arbeidet i kommende fagstyreperiode. Ettersom virkeperioden er begrenset til to år, kan heller ikke arbeidsprogrammet være for omfattende.

For arbeidsprogrammet 2021-23 er det foreslått følgende seks hovedområder, noen av punktene er videreført fra inneværende periode.

 • BYGGE ARENAER FOR EKSTERNT SAMARBEID OG KLINIKERINVOLVERING
 • KOMMUNIKASJON INNAD OG UTAD
 • STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID
 • FØLGE OPP NY SPESIALISTUTDANNING OG ETTERUTDANNING
 • E-HELSE
 • FORSKNING OG INNOVASJON

Under hvert hovedområde er det igjen underpunkter.

Arbeidsprogrammet ble vedtatt oversendt faglandsrådet i fagstyrets møte den 22. mars 2021.

Fagstyrets forslag til arbeidsprogram 2021-23 er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Forslag til arbeidsprogram 2021-23 godkjennes.

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening

Kari-Jussie Lønning
Fagdirektør

Cecilie Risøe
Leder av fagstyret

Saksbehandler: Cathrine Rolfsen, Saksnr: SAK2021001870, Godkjent: saksbeh.

 

Arbeidsprogram fagaksen 2021-2023

A. BYGGE ARENAER FOR EKSTERNT SAMARBEID OG KLINIKERINVOLVERING

Styrene i de fagmedisinske foreninger (FMF) representerer den nasjonale kompetansen innen sitt fag. Styrene har kunnskap om hvilke eksperter som bør involveres i faglig arbeid for å lette implementering av anbefalinger og er det naturlige kontaktorganet når helsemyndighetene har behov for faglige ressurser, vurderinger eller utredninger. Fagstyret skal:

 • Arbeide for aktiv dialog med helsemyndighetene, regionale helseforetak og andre aktører.
 • Få på plass avtaler med flere eksterne aktører om at fageksperter skal oppnevnes etter forslag fra aktuelle FMF.
 • Arbeide for at FMF involveres i faglige retningslinjer og veiledere.

B. KOMMUNIKASJON INNAD OG UTAD

Fagstyret og fagaksens funksjon er fortsatt ikke godt nok kjent blant egne medlemmer og utenfor Legeforeningen. Fagstyret skal:

 • Sende informasjonsbrev/oppdateringer til leder og styremedlemmer i de FMF minst 3 ganger i året.
 • Arbeide for at de FMF og fagstyret fremstår som tydelige og relevante ved egnede saker i media.
 • Ta en proaktiv rolle ved helsemyndighetenes revisjon av styringsdokumenter der det faglige innholdet er sentralt.

C. STYRKE FAGAKSENS ORGANISATORISKE ARBEID

Fagstyret skal arbeide for at Legeforeningen gir de fagmedisinske foreningene tilbud tilpasset ulike behov for praktisk støtte og tiltak som letter styrearbeidet samt fremme gode samarbeidsrelasjoner. Fagstyret skal:

 • Jobbe for at FMF som ønsker det, kan få kjøpe regnskapsføring og sekretærtjenester fra Legeforeningens sekretariat.
 • Oppfordre til samarbeid og legge til rette for møtepunkter mellom grupper av fagmedisinske foreninger.
 • Fremme at gode samhandlingsarenaer mellom alle spesialiteter gis oppmerksomhet og utvikles.
 • Samarbeide tett med alle foreningsledd slik at Legeforeningen forblir en godt integrert profesjonsforening.
 • Støtte opp om det faglige arbeidet i Gjør Kloke Valg-kampanjen

D. FØLGE OPP NY SPESIALISTUTDANNING OG ETTERUTDANNING

Utdanningen av de som skal føre faget videre og vedlikehold av faglig kompetanse for spesialister er et hovedanliggende for de fagmedisinske foreninger. Fagstyret skal:

 • Arbeide for å opprettholde en nasjonal standard i spesialistutdanningen.
 • Bruke kontaktflaten i Helsedirektoratet (Forum for læringsmål i spesialistutdanningen for leger) for å forbedre praktiske utfordringer i spesialistutdanningen.
 • Følge med på at det avsettes mer tid til veiledning og fordypning både for leger i spesialisering og for veiledere slik at intensjonen om mer og bedre veiledning og læringsmålene i faglig kompetansemoduler kan oppfylles.
 • Bidra til at FMF kan arbeide for en etterutdanning med innhold av høy kvalitet og støtte implementeringen.

E. E-HELSE

Digitalisering i helsetjenesten må skje raskere. Det primære målet med digitalisering må være at det er klinisk nyttig, gir støtte til best mulig pasientbehandling og forenkler helsepersonells arbeidshverdag. Fagstyret skal arbeide for å fremme:

 • kvalitetsutvikling og forskning innen e-helse med bl.a. kompetanseoppbygging innen klinisk informatikk og egne stillinger for leger for å arbeide med digitalisering.
 • at oppslag i journaldokumenter, legemiddelliste, prøvesvar og bilder er tilgjengelig for behandler på tvers av virksomheter.
 • at nye, digitale løsninger muliggjør uttrekk, fortrinnsvis automatisert, av relevante data til medisinske kvalitetsregistre.

F. FORSKNING OG INNOVASJON

Norske legers deltakelse i forskning og innovasjon er avgjørende for å opprettholde et høyt nivå på helsetjenestene som leveres. Fagstyret skal:

 • Kartlegge omfanget av forskningsutvalg blant de FMF og hva foreningene gjør for å fremme forskning.
 • Oppmuntre FMF til å ha en strategi for å støtte forskere.
 • Arbeide for en satsning og ressursmessig styrking av klinisk forskning innen allmennmedisin.
 • Samarbeide aktivt med Legeforeningens forskningsutvalg.
 • Oppmuntre leger til å være proaktive og deltakende i innovasjonsprosesser.
 • Medisinsk innovasjon foregår best ute i klinikken, og det må etableres økonomisk og praktisk handlingsrom slik at leger kan teste ut nye prosesser, løsninger og teknologi lokalt.
 • Øke bevisstheten om verdien av internasjonalt faglig samarbeid og internasjonale relasjoner.