Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse får ikke god nok somatisk oppfølging

Norsk forening for allmennmedisin og Norsk psykiatrisk forening ber Helsedirektoratet rette oppmerksomheten mot flere svakheter i pakkeforløpene for psykisk helse- og rusbehandling.
Lege i konsultasjon med pasient
Illustrasjon Colourbox6241497

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse dør flere år tidligere enn resten av befolkningen. Dette skyldes i stor grad kroppslig sykdom som ikke blir tilstrekkelig diagnostisert og behandlet. Legeforeningens faglandsråd vedtok i 2019 derfor en resolusjon om å intensivere arbeidet for at pasienter med alvorlig psykisk sykdom og/eller ruslidelse skal få bedre oppfølging av sin somatiske helse.

Nylig sendte Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) og Norsk psykiatrisk forening (Npf) et felles brev til Helsedirektoratet for å rette oppmerksomheten på to svakheter ved pakkeforløpene for psykisk helse- og rusbehandling:

Ansvarfordelingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er uklart definert. Det er ikke eksplisitt spesifisert at en pasient må møte en lege i spesialisthelsetjenesten i løpet av behandling og utredning i poliklinikk.

Mangel på leger i psykisk helsevern gjør det vanskelig å gjennomføre den gode og grundige somatiske kartleggingen som pakkeforløpene legger opp til.

Npf og NFA oppfordrer Helsedirektoratet til:

Å gi en tydeligere avklaring av ansvarsfordelingen mellom første- og andrelinjetjenesten, særlig for polikliniske pasienter.
Å sette inn konkrete tiltak for å bedre de alvorlige rekrutteringsutfordringene i psykiatrien.

Les hele brevet fra foreningene til Helsedirektoratet her.