Fagstyret

Arbeidsprogrammet

Arbeidsprogram 01.09.2021 - 31.8.2023 for fagaksen i Legeforeningen.
31. august 2021

A. Bygge arenaer for eksternt samarbeid og klinikerinvolvering

Styrene i de fagmedisinske foreninger (FMF) representerer den nasjonale kompetansen innen sitt fag. Styrene har kunnskap om hvilke eksperter som bør involveres i faglig arbeid for å lette implementering av anbefalinger og er det naturlige kontaktorganet når helsemyndighetene har behov for faglige ressurser, vurderinger eller utredninger. Fagstyret skal:

 • Arbeide for aktiv dialog med helsemyndighetene, regionale helseforetak og andre
  aktører. Uten gode strukturer og samhandlingsløsninger kan ikke faget vinne frem.
 • Få på plass avtaler med flere eksterne aktører om at fageksperter skal oppnevnes etter forslag fra aktuelle FMF.
 • Arbeide for at FMF involveres i faglige retningslinjer og veiledere.

B. Kommunikasjon innad og utad

Fagstyret og fagaksens funksjon er fortsatt ikke godt nok kjent blant egne medlemmer og utenfor Legeforeningen. Fagstyret skal:

 • Sende informasjonsbrev/oppdateringer til leder og styremedlemmer i FMF og leder i FUxx minst 3 ganger i året.
 • Arbeide for at FMF og fagstyret fremstår som tydelige og relevante ved egnede saker i media.
 • Ta en proaktiv rolle ved helsemyndighetenes revisjon av styringsdokumenter der det faglige innholdet er sentralt.

C. Styrke fagaksens organisatoriske arbeid

Fagstyret skal arbeide for at Legeforeningen gir de fagmedisinske foreningene tilbud tilpasset ulikebehov for praktisk støtte og tiltak som letter styrearbeidet samt fremme godesamarbeidsrelasjoner. Fagstyret skal:

 • Jobbe for at FMF som ønsker det, kan få kjøpe regnskapsføring og sekretærtjenester fra Legeforeningens sekretariat.
 • Oppfordre til samarbeid og legge til rette for møtepunkter mellom grupper av fagmedisinske foreninger.
 • Fremme at gode samhandlingsarenaer mellom alle spesialiteter gis oppmerksomhet og utvikles.
 • Samarbeide tett med alle foreningsledd slik at Legeforeningen forblir en godt integrertprofesjonsforening.
 • Støtte opp om det faglige arbeidet i Gjør Kloke Valg-kampanjen

D. Følge opp ny spesialistutdanning og etterutdanning

Utdanningen av de som skal føre faget videre og vedlikehold av faglig kompetanse for spesialister er et hovedanliggende for de fagmedisinske foreninger. Fagstyret skal:

 • Arbeide for å opprettholde en nasjonal standard i spesialistutdanningen.
 • Bruke kontaktflaten i Helsedirektoratet (Forum for læringsmål i spesialistutdanningen for leger) for å forbedre praktiske utfordringer i spesialistutdanningen.
 • Følge med på at det avsettes mer tid til veiledning og fordypning både for leger i spesialisering og forveiledere slik at intensjonen om mer og bedre veiledning og læringsmålene i faglig kompetansemoduler kan oppfylles.
 • Bidra til at FMF kan arbeide for en etterutdanning med innhold av høy kvalitet og støtte implementeringen.

E. E-Helse

Digitalisering i helsetjenesten må skje raskere. Det primære målet med digitalisering må være at det er klinisk nyttig, gir støtte til best mulig pasientbehandling og forenkler helsepersonells arbeidshverdag. Fagstyret skal arbeide for å fremme:

 • kvalitetsutvikling og forskning innen e-helse med bl.a. kompetanseoppbygging innen klinisk informatikk og egne stillinger for leger for å arbeide med digitalisering.
 • at oppslag i journaldokumenter, legemiddelliste, prøvesvar og bilder er tilgjengelig for behandler på tvers av virksomheter.
 • at nye, digitale løsninger muliggjør uttrekk, fortrinnsvis automatisert, av relevante data til medisinske kvalitetsregistre.

F. Forskning og innovasjon

Norske legers deltakelse i forskning og innovasjon er avgjørende for å opprettholde et høyt nivå på helsetjenestene som leveres. Fagstyret skal:

 • Kartlegge omfanget av forskningsutvalg blant de FMF og hva foreningene gjør for å fremmeforskning.
 • Oppmuntre FMF til å ha en strategi for å støtte forskere.
 • Arbeide for en satsning og ressursmessig styrking av klinisk forskning innen allmennmedisin.
 • Samarbeide aktivt med Legeforeningens forskningsutvalg.
 • Oppmuntreleger til å være proaktive og deltakende innovasjonsprosesser.
 • Medisinsk innovasjon foregår best ute i klinikken, og det må etableres økonomisk og praktisk handlingsromslik at leger kan teste ut nye prosesser, løsninger og teknologi lokalt.
 • Øke bevisstheten om verdien av internasjonalt faglig samarbeid og internasjonale
  relasjoner