Styrer, råd og utvalg

Forskningsutvalget

Den norske legeforenings utvalg for medisinsk og helsefaglig forskning.
14. mars 2019

Forskningsutvalget ble opprettet av Sentralstyret i Den norske lægeforening 21. januar 1998. Medlemmer til utvalget oppnevnes av Sentralstyret etter forslag fra de fire medisinske fakultetene og relevante yrkes- og fagmedisinske foreninger innen legeforeningen.

Forskningsutvalget skal vie sin oppmerksomhet til spørsmål som berører medisinsk forskning. Det skal spesielt ha sin oppmerksomhet rettet mot tiltak som kan øke forståelsen for forskningens betydning for et godt helsevesen. Videre skal Utvalget vurdere tiltak for bedre organisering og karriereutvikling som kan bidra til å styrke forskningen. Utvalget skal også vurdere forskningens betydning og plass i spesialistutdanningen, og de medisinske miljøers muligheter for å nyttiggjøre seg ny medisinsk kunnskap.

Mandat

Utvalget er et rådgivende organ for Sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk og helsefaglig forskning.

Oppgaven består i å foreslå tiltak som kan:

  • Øke forståelsen for at forskning, og deltagelse i forskning, er en forutsetning for utviklingen av et bedre helsevesen nasjonalt og internasjonalt.
  • Medvirke til medisinsk og helsefaglig forskning av høy kvalitet i alle deler av norsk helsevesen.
  • Bedre organisering, samarbeid og ressurstilgang til medisinsk og helsefaglig forskning.
  • Tilrettelegge for en god karriereutvikling for forskere.
  • Sikre og stimulere til at leger nyttiggjør seg forskningsbasert kunnskap.
  • Utvikle forskningens betydning i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger.Forskningsutvalget