Sak 8 – Lovendringsforslag om LIS-representasjon i faglandsrådet

Ylf fremmet et lovendringsforslag i landsstyremøtet 27.5.2020, som gikk ut på å legge til følgende presisering i Legeforeningens lover § 3-6-4-1 (3) 6: "Representasjon av LIS i faglandsrådet skal være minst 25% av delegatene". Landsstyret vedtok: 

"Landsstyret oversender lovendringsforslaget fra delegat 146, Kristin Kornelia Utne til sentralstyret for å utrede hvordan prinsippene i forslaget kan ivaretas. Saken skal legges frem på nytt i første ordinære landsstyremøte."

Det er utarbeidet et forslag til lovendring som innebærer en mekanisme som sørger for at LIS ved ethvert faglandsråd skal utgjøre 25 % av det samlede antall delegater. Forslaget har vært på høring i organisasjonen og samtlige høringssvar var positive. Forslaget har også støtte fra fagstyret.

Lovendringsforslaget

§ 3-6-4-1 (3) lyder i dag (med vedtatte endringer på årets landsstyremøte):

"(3) De fagmedisinske foreningene skal ha følgende representasjon:

 1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 medlemmer.
 2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering.
 3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering.
 4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for leger i spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt.
 5. Det skal i tillegg velges samlet 7 representanter blant leger i spesialisering for fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer etter forslag fra foreningenes fagutvalg (FUXX), jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt.
 6. Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf. punkt 5 gjøres på følgende måte:
  a.       Valgkomiteen innstiller representanter fra 7 fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer samt vararepresentanter i rekke med faglig bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 3-6-6 (2). Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger.
  b.       Faglandsrådet velger de 7 LIS-representantene og vararepresentantene fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer."

Endringsforslaget går ut på å sikre at man har en mekanisme i denne bestemmelsen som gjør at man kan sikre en LIS-representasjon på 25 % i faglandsrådet. Slik medlemstallene har vært siden faglandsrådets opprettelse, har det vært en slik LIS-representasjon. Forslaget går altså ut på å sikre denne forholdsmessigheten dersom andre forhold skulle endre seg.

Dette sikres gjennom at antallet LIS fra foreninger med <1000 medlemmer er minimum 7, men at dette justeres opp dersom andelen LIS samlet sett er under 25 %.

Det presiseres for ordens skyld at alle fagmedisinske foreninger alltid vil være sikret en spesialist i faglandsrådet. Og videre at den foreslåtte endringen kun har betydning for foreningene med mindre enn 1000 medlemmer. Der er utgangspunktet at de kun får ha med en spesialist, ingen LIS. Endringen dreier seg om hvor mange LIS som skal tas med, samlet sett, fra disse foreningene med <1000 medlemmer. Til nå har det alltid vært 7. Endringen innebærer at dersom 7 LIS ikke er nok til å sikre at LISene samlet sett utgjør 25 % av faglandsrådet, skal det tas med flere LIS fra disse foreningene med <1000 medlemmer. Det understrekes at de da ikke skal velges i stedet for spesialister fra noen foreninger, de kommer i tillegg.

Første februar hvert valgår gjennomgår sekretariatet medlemstallene og informerer den enkelte fagmedisinske forening om hvor mange representanter de har rett til å velge til faglandsrådet. Ved denne opptellingen vil det enkelt kunne beregnes hva forholdstallet spesialist/LIS er. Basert på dette vil sekretariatet kunne informere de fagmedisinske foreningene og valgkomiteen om hvorvidt det for gjeldende periode er 7 eller flere fagmedisinske foreninger med <1000 medlemmer som får ta med en LIS.

Ordningen vil på den måten være enkel å administrere, og den vil ikke medføre en økning i det totale antallet delegater. Antallet LIS fra små foreninger vil bare kunne stige til over 7 dersom det blir en reduksjon i antallet foreninger med >1000 medlemmer. Det vil altså i så fall bare være en endring ved at LIS i stedet for å komme fra store foreninger, kommer fra små.

Medlemstallene er avgjørende for antallet delegater. Det er fast praksis for at det er medlemstallene per 1.2. i valgåret som legges til grunn for beregning av antall representanter til faglandsrådet. Bakgrunnen for denne praksisen er at det er 1.2. som står lovfestet som datoen da medlemstallene skal avleses for beregning av antallet delegater til landsstyret. Dette står lovfestet for yrkesforeninger og lokalforeninger i § 3-1-1 og for de fagmedisinske foreningene i § 3-6-6. For å unngå tvil om tidspunktet for beregningen foreslås det at dette også føyes til i bestemmelsen som omhandler representasjon til faglandsrådet.

Basert på disse vurderingene er følgende endring i § 3-6-4-1 (3) nå foreslått (endring i kursiv og over-/understreket):

"(3) De fagmedisinske foreningene skal ha følgende representasjon, basert på medlemstall per 1.2. i valgåret:

 1. Alle fagmedisinske foreninger skal ha én representert i faglandsrådet samt ytterligere en representant per påbegynt 1000 medlemmer utover 1000 medlemmer.
 2. Representanten utover 1000 medlemmer skal være lege i spesialisering.
 3. Representanten utover 3000 medlemmer skal være lege i spesialisering.
 4. Representanter fra leger i spesialisering, jf. punkt 2-3, velges av fagutvalg for leger i spesialisering i den enkelte fagmedisinske forening, jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt.
 5. Det skal i tillegg velges samlet minst 7 representanter blant leger i spesialisering for fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer etter forslag fra foreningenes fagutvalg (FUXX), jf. § 3-6-3-2 (4) 2. punkt. Leger i spesialisering skal samlet utgjøre minst 25 % av representantene i faglandsrådet.
 6. Valg av representantene fra leger i spesialisering, jf. punkt 5 gjøres på følgende måte:

  a.       Valgkomiteen innstiller representanter fra det antallet 7 fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer som følger av punkt 5, samt vararepresentanter i rekke med faglig bredde fra minst 3 av gruppene angitt i § 3-6-6 (2). Det bør tilstrebes rotasjon mellom fagmedisinske foreninger.

  b.       Faglandsrådet velger de 7 LIS-representantene og vararepresentantene fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer."

Som følge av en slik endring må også den nye § 3-6-7 (2) om valgkomiteens oppgaver endres. Den lyder i dag:

"(2) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og 7 LIS representanter med varamedlemmer fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til faglandsrådet."

Det foreslås at denne endres til (endring i kursiv og overstreket):

"(2) Valgkomiteen forbereder valg av fagstyre med varamedlemmer, landsstyrerepresentanter med varamedlemmer og 7 LIS representanter med varamedlemmer fra fagmedisinske foreninger med mindre enn 1000 medlemmer til faglandsrådet."

Innstilling til vedtak
Lovendringsforslagene vedtas.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre e.f.

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, jurist/rådgiver