Saksliste

Sak 9 - Endring av vedtekter for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis

16. november 2020

Saksfremstilling

Sentralstyret fremmer forslag om endringer av vedtektene for Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis. Forslaget innebærer et tillegg i vedtektene som gjør det mulig å yte lån til virksomheter som er tilknyttet eller nærstående Den norske legeforening.

Den norske legeforenings lånefond for privat legepraksis ble opprettet i 1978 av sentralstyret med en grunnkapital på kr 8 millioner. Vedtektene ble besluttet av landsstyret i 1979, og er senere revidert i 1995 og 2005. Formålet med vedtektene er å yte lån til etablering eller rehabilitering/påkostning av privat legepraksis.  Sentralstyret er fondets styre, og vedtar plassering, forvaltning og anvendelse av fondsmidlene, samt fastsetter beløpsgrenser, rentesats, nedbetalingstid og andre økonomiske rammevilkår, herunder overgangsregler i forbindelse med endringer av vilkårene. Lånefondets vedtekter kan leses her.

Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter ble etablert i 1981 av Den norske legeforening. Stiftelsen ervervet tomten og bygget  Soria Moria kurs- og konferansehotell, som i henhold til vedtektene skal utnyttes til videre- og etterutdanning av leger og annet helsepersonell og annen faglig møtevirksomhet som drives av organisasjoner eller institusjoner i helsesektoren. Den norske legeforenings organisasjonsledd har prioritet, men ved ledig kapasitet kan lokalene stilles til disposisjon også for andre. Sentralstyret utpeker styret, som består av fem personer der generalsekretæren i Legeforeningen skal være styremedlem.

Soria Moria er som andre bedrifter innen reiseliv, berørt av koronasituasjonen. For å være konkurransedyktige i et marked i endring, bl. a med behov for gjennomføring av kombinasjoner av digitale og fysiske møter og rene digitale arrangementer, er det nødvendig med en betydelig oppgradering av AV-utstyr ved senteret.  Sentralstyret ønsker å ha mulighet for å kunne yte lån til Soria Moria for denne type investering.

Sentralstyret har tidligere ytt lån til Soria Moria fra Lånefondet, senest i forbindelse med oppføringen av Askeladdens Hus på begynnelsen av 2000-tallet. Så vidt sekretariatet er kjent med, ble det ved disse anledningene ikke gjort noen nærmere juridisk vurdering av om vedtektene i Lånefondet åpnet for slike lån. Sentralstyret ser det slik at det er tvilsomt om denne typen lån ligger innenfor det Lånefondets vedtekter angir at sentralstyret kan beslutte. Innvilgelsen av et slikt lån passer heller ikke med de øvrige bestemmelsene i vedtektene knyttet til eksempelvis søknadsrutiner eller vilkår for å innvilge lån. Det foreslås derfor en ny bestemmelse der sentralstyret gis myndighet til å innvilge lån til virksomheter som står Legeforeningen nær eller er tilknyttet foreningen, samt en delegert myndighet til å fastsette vilkår (herunder renter og nedbetalingstid) for slikt lån. Størrelsen på lånet foreslås å settes i sammenheng med den maksimale beløpsgrensen for lån til enkeltleger, som sentralstyret fastsetter. På den måten sikres en begrensning i sentralstyrets disposisjonsrett som er dynamisk og endres i takt med øvrige utlån fra fondet. Gjeldende maksimal kreditt er kr 1 000 000 ved første gangs søknad til Lånefondet (vedtatt av sentralstyret 17.1.2018).

Et eventuelt lån av denne typen øremerket investeringer i utstyr som tilrettelegger for digitale og /eller hybride møter, ses på som avgjørende for Soria Morias videre utvikling og drift. Soria Moria har et godt forhold til sin bankforbindelse, men i den spesielle situasjonen som preger markedet under pandemien, kan det bli utfordrende å få innvilget lån til nye investeringer. Legeforeningen gjennom lånefondet, vil således kunne spille en rolle både mht. rask og positiv saksbehandling, men også ved å kunne tilby konkurransedyktige renter og øvrige betingelser. Kurs- og konferansevirksomheter som ikke legger til rette for digital møtevirksomhet, vil ventelig få store problemer med å overleve i markedet fremover. Det er ikke uten risiko å låne penger til stiftelsen. Soria Moria besitter imidlertid betydelig verdier i form av bygningsmasse og tomtearealer og målt opp mot dette er belåningsgraden relativt lav.

Sentralstyret behandlet saken i møte 11.11.2020 og legger fram følgende innstilling til vedtak:

Ny § 11 (endring i kursiv og understreket):

§ 11 Særlig om lån til virksomheter som er tilknyttet eller nærstående Den norske legeforening
Fondets styre kan, uavhengig av øvrige bestemmelser i disse vedtekter, innvilge lån til virksomheter som er tilknyttet eller opprettet av Den norske legeforening. Slike lån er oppad begrenset til ti ganger den maksimale beløpsgrensen som til enhver tid er fastsatt av sentralstyret etter § 5 tredje ledd. Sentralstyret setter vilkårene for lånet.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre e.f.

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, jurist/rådgiver