Saksliste

Sak 1 - Godkjenning av innkalling

Landsstyret skal på landsstyremøtet fatte vedtak om å godkjenne om innkallingen har skjedd i
samsvar med Legeforeningens lover, § 3-1-2.
13. mai 2020

Tidspunkt og sted for landsstyremøtet har vært kunngjort på Legeforeningens nettsider siden ettersommeren 2019.

Innkalling av landsstyrets representanter skjedde ved e-post av 18.2.2020 med frist for påmelding 15.3.2020. Vararepresentanter er fortløpende innkalt straks etter mottatt forfallsmelding.

Som følge av koronapandemien vedtok sentralstyret i møtet 18.3.2020 at landsstyremøtet gjennomføres digitalt den 27. 5.2020 og at det gjennomføres et landsstyremøte senhøsten 2020 på Soria Moria. Delegater, inviterte og påmeldte ble orientert 20.3. om endringen.

Invitasjon til landsstyremøtet for øvrige medlemmer har blitt publisert på www.legeforeningen.no.
Sentralstyret behandlet innkallingen i møte 1.4.2020 og vedtok å innstille på at innkallingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:
Innkallingen til landsstyremøte 27. mai 2020 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise                                                                           Anne Torill Nordli
generalsekretær                                                             stabsjef

 

Innkomne forslag: