Saksliste

Sak 12 - Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2019

Vedlagt følger styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger
for 2019.
13. mai 2020

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 8 620 022 godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2019.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyret etter fullmakt

Geir Riise                                                                                       Erling Bakken
generalsekretær                                                                    økonomidirektør

Innkomne forslag: