Saksliste

Sak 13 - Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i regnskapet for 2019

Sentralstyret behandlet i møte 29.4 spørsmål om utvidet fullmakt til sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i regnskapet for å finansiere eventuelle ekstraordinære kostnader som måtte oppstå som følge av koronapandemien. Koronapandemien har skapt stor usikkerhet knyttet til foreningens driftsøkonomi i 2020. For å gi sentralstyret nødvendig handlingsrom i budsjettåret, innstiller sentralstyret på at landsstyret gir sentralstyret fullmakt til å kunne trekke på reserveavsetningene i foreningens balanse gjennom budsjettåret 2020 om eller når dette vurderes som nødvendig.
13. mai 2020

Innstilling til vedtak

Sentralstyret gis fullmakt til å kunne trekke på reserveavsetningene i foreningens balanse gjennom budsjettåret 2020 om eller når dette vurderes som nødvendig.

Saksfremstilling

Koronapandemien har rammet verdensøkonomien hardt. Det er foreløpig vanskelig å konkretisere og tallfeste de økonomiske konsekvensene av pandemien for Legeforeningen. Imidlertid er usikkerheten stor risikoen for ekstraordinære kostnadsøkninger, fall i variable driftsinntekter og/eller betydelig reduserte finansinntekter vurderes som svært sannsynlig.

Foreningens medlemmer har en utsatt og viktig posisjon i bekjempelsen av sykdommen og nye ekstraordinære arbeidsoppgaver dukker opp som en direkte følge av pandemien. Dette kan medføre behov for ekstraordinære bevilgninger utover de budsjettrammer som landsstyret vedtok i 2019.

Siden tidspunkt for landsstyrets behandling av rammebudsjett og sentralstyrets vedtak om detaljbudsjett 2020, har pandemien rammet og premissene for foreningens økonomiske utvikling har blitt vesentlig endret. Pandemi fører til krise i mange bransjer og kollaps i oljemarkedet og finansmarkedene rammes hardt. Selv om usikkerheten er stor, er det svært sannsynlig at situasjonen fører til betydelig verdifall i Legeforeningens investeringsportefølje ved utgangen av 2020. I tillegg risikerer foreningen både fall i variable driftsinntekter og økte driftskostnader som følge av den ekstraordinære situasjonen. Det er i 2020 nødvendig med kontinuerlig og strengt kostnadsfokus. Både sentralstyret og sekretariatet må hele tiden prioritere strengt samt vurdere kritisk hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og hvilke planlagte aktiviteter som kan utsettes eller avlyses. Det er likevel tvilsomt om tøff prioritering, redusert aktivitet og sterkere kostnadskontroll er tilstrekkelig til å balansere økonomien innenfor de rammene landsstyret forutsatte i 2019.

Landsstyrets ordinære budsjettvedtak gir sentralstyret følgende fullmakt i budsjettåret:

Sentralstyret gis fullmakt til å omdisponere midler mellom budsjettposter og formål.

Denne fullmakten kan bli utilstrekkelig gitt den økonomiske situasjonen som følger i kjølvannet av koronasituasjonen. Formålet med fullmakten er å gi sentralstyret anledning til å avvike fra vedtatte totalrammer i budsjettet og kunne benytte seg av reserveavsetningene i balansen hvis koronasituasjonen gjør dette nødvendig.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

Geir Riise                                                                               Erling Bakken
generalsekretær                                                                  økonomidirektør

Innkomne forslag: