Sak 4 - Godkjenning av sakliste

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.

Sentralstyret behandlet forslag til sakliste i møte den 29.4.2020.

Innstilling til vedtak:

Slik sakliste godkjennes:

Sak 1

Godkjenning av innkallingen 

Sak 2

Valg av dirigenter 

Sak 3 

Forretningsorden 

Sak 4

Godkjenning av saklisten   

Sak 5 

Valg av redaksjonskomite          

 

Legeforeningens organisasjon   

Sak  6.1 Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 2019

Sak 6.2  Tidsskriftet. Orientering v/ sjefredaktør

Sak 7      Nytt utvalg for menneskerettigheter

Sak 8      Forslag til vedtektsendringer – Rettshjelpsordningen

Lovendringer  

Sak 9       Lovendring – Fagaksen

 

Regnskap og budsjett 

Sak 10 Godkjenning av regnskap og årsberetning for Den norske legeforening 2019 

Sak 11     Regnskaper for 2019 til landsstyrets orientering

Sak 12    Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2019 

Sak 13    Utvidet fullmakt for sentralstyret til å kunne belaste reserveavsetningene i regnskapet

 

Med vennlig hilsen

Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise

generalsekretær

Anne Torill Nordli

stabsjef