Saksliste

Sak 6.1 - Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019

Det er utarbeidet årsmelding med vedlegg for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2019 til 31.12. 2019. Årsmeldingen følger samme mal som i 2018:
13. mai 2020

Forord fra presidenten

  1. Legeforeningens satsingsområder
  2. Arbeidsvilkår og rammebetingelser
  3. Utdanning, forskning og fagutvikling
  4. Helsepolitikk
  5. Kommunikasjonsarbeid
  6. Internasjonalt arbeid
  7. Tidsskrift for Den norske legeforening
  8. LEFO - Legeforskningsinstituttet
  9. Legeforeningens økonomi
  10. Legeforeningens organisasjon

 

Sentralstyrets oppfølging av vedtak/oversendelsesvedtak i protokollen fra landsstyremøtet 2019 er vedlagt årsmeldingen.

Sentralstyret behandlet årsmeldingen i møte 1. april 2020 og vedtok å innstille overfor landsstyret at årsmeldingen godkjennes.

Innstilling til vedtak:

Sentralstyrets årsmelding for perioden 1.1. 2019 til 31.12. 2019 godkjennes.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Geir Riise                                                                   Jorunn Fryjordet
generalsekretær                                                     avdelingsdirektør

Innkomne forslag:

Praktisk lokal tillitsvaldopplæring
Lokalforeninger med dårleg økonomi og større avstandar treng drahjelp for å få til gode treffpunkt. Dette gjeld både for medlemmar og tillitsvalgde. Det er mange stadar vanskeleg å samle legane uten at det gå ut over ordinær drift på dagtid. Sogn og Fjordane Legeforening ynskjer ein prøveordning med et årleg tilpassa tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte fra alle kommuner parallellt og samkøyrd med eit tillitsvalgtkurs for sjukehuslegane, og øvrige legar med overnatting. Tillitsvaldkursa skal delvis vere separat for yrkesgruppene, men og samla og ta utgangspunkt i momenta frå vanlege tillitsvalgtkurs, men supplerast med sesjonar der man diskuterer aktuelle problemstillinger I fylket, også i plenum. Sentrale tillitsvalde og GS er ønskt å bidra på samlingene. Vi ber om at styret får fullmakt til I samråd med Sogn og Fjordane legeforening å utvikle dette og evt. legge fram sak for landsstyremøtet 2021.

Forslaget vedtatt oversendt sentralstyret