Sak 12 – Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

Sollien ble i 2016 leder i Akademikerne etter forslag fra Legeforeningen, og hun er den første legen som er leder for Akademikerne.

Hun var på det tidspunktet medlem av sentralstyret og leder av Allmennlegeforeningen. Det ble i den sammenhengen argumentert for at det ville være en fordel at hun fortsatt kunne ha god kontakt med styrets virksomhet etter at hennes sentralstyreperiode i Legeforeningen var over 31. august 2017. Etter høringsrunde og behandling på landsstyremøtet i 2017 ble det enstemmig vedtatt at;

"Kari Sollien gis observatørplass med møte- og talerett i sentralstyrets møter for perioden 1. september 2017 til 31. august 2019, forutsatt at hun innehar vervet som leder av Akademikerne i denne periode."

Det ble i 2017 besluttet at ordningen skulle gjøres for to år av gangen, slik at det ble forelagt landsstyret hvert valgår. Denne saken dreier seg derfor om en forlengelse av den ordningen man vedtok i 2017, og forlenget i 2019.

Erfaringen med ordningen siste åtte år har etter sentralstyrets vurdering  vært god. Den sikrer god informasjonsflyt mellom Legeforeningen og Akademikernes leder, og sikrer at det er nær kjennskap til Legeforeningens interesser i Akademikerne sentralt. For ordens skyld nevnes at Solliens rolle i styremøtene skiller seg fra de ordinære styremedlemmenes. Hun har møte- og talerett, men ikke forslagsrett for sentralstyret. Det nevnes også at observatørposisjonen ikke innebærer rett til honorar fra Legeforeningen.

Det ble presisert i 2017 og 2019 at selv om Sollien er allmennlege, var intensjonen at hun skulle være observatør som leder av Akademikerne og dermed ikke ha rollen som interessepåvirker for allmennmedisin. Erfaringen har, etter sentralstyrets oppfatning, vist at dette fungerer. 

For ordens skyld nevnes at det ikke har fremkommet motforestillinger mot en slik ordning i de øvrige Akademikerne-foreningene. Når posisjonene til styret i Akademikerne velges blir i praksis roller fordelt mest mulig rettferdig mellom foreningene/forbundene, noe som samtidig gir en sterk organisasjon hvor Akademikerfellesskapets interesser som sådan blir ivaretatt. Leder og nestleder er fra hver sin forening, og styreposisjonene fordeles blant øvrige. De som bekler posisjonene er i all hovedsak sentrale politiske aktører fra sine respektive foreninger/forbund, og som regel ledere eller styremedlemmer fra egen organisasjon. Det er derfor naturlig med en viss tilknytning til den foreningen man kommer fra.

Ordningen med observatørstatus for Akademikerne-lederen er kun ment som en midlertidig ordning når det er et medlem fra Legeforeningen som innehar ledervervet, og det må dessuten vurderes fra periode til periode hva som anses hensiktsmessig.

Det ble gjennomført høringsrunder forut for landsstyrebehandlingen i 2017 og 2019. I 2017 ble det mottatt 11 høringssvar som i all hovedsak var positive. I 2019 ble det mottatt kun fire høringssvar som alle var positive. Sentralstyret mente det ikke var behov for ny høringsrunde nå.

Innstilling til vedtak:

"Kari Sollien gis observatørplass med møte- og talerett i sentralstyrets møter for perioden 1. september 2021 til 31. august 2023, forutsatt at hun innehar vervet som leder av Akademikerne i denne periode."

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre e.f.

 

Geir Riise
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør

 

Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, jurist/spesialrådgiver