Sak 14 – Avvikling av Norske lægers begravelseskasse

Norske lægers begravelseskasse (Begravelseskassen) ble stiftet i 1891. Per 31.12.2020 hadde Begravelseskassen 63 medlemmer. Begravelseskassen skal i henhold til vedtektene avvikles når antall medlemmer synker under 100. Det har ikke vært tatt opp medlemmer i Begravelseskassen siden 1994.

Begravelseskassen har i henhold til vedlagte Lover for Norske lægers begravelseskasse (vedlegg 1), som formål "ved dens medlemmers død å sikre deres etterlatte en øyeblikkelig pengehjelp (begravelsesbidrag)".

Dagens medlemmer har innbetalt alt fra kr 334 til kr 1 404 til Begravelseskassen – enten som engangsbeløp eller som årlige innbetalinger. Premiereserven – som medlemmenes etterlatte per i dag får utbetalt ved medlemmets død – utgjør enten kr 2 700 eller kr  4 900. Ytelsen utbetales når Legeforeningen blir orientert om at et medlem av Begravelseskassen har gått bort.

Det har over lengre tid vært ønskelig å avvikle Begravelseskassen. Den er arbeidskrevende å administrere, og for mottakerne i form av de etterlatte dreier det seg om små beløp. Det er gjort to tidligere forsøk – i 2000 og i 2006, uten å lykkes. Nå er det imidlertid mulig å få det til, da Begravelseskassens lover åpner for avvikling når det er under 100 gjenlevende medlemmer.

Tilsvarende ytelse som Begravelseskassen tilbyr, finnes i dag i SOP. Ytelsen Engangsstønad ved død omfatter imidlertid et vesentlig høyere beløp enn det som følger av ordningen i Begravelseskassen. Engangsstønad ved død er en ytelse til etterlatte etter alle leger i Norge. Stønaden i SOP lyder – ved full opptjeningstid på 35 år – på 1,0 grunnbeløp (per 2021 kr 101 351) når dødsfallet inntrer før fylte 75 år, og 0,5 grunnbeløp (per 2021 kr 50 676) når dødsfallet inntrer etter fylte 75 år. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller barn under 20 år, tilstås 0,5 grunnbeløp til boet – uavhengig av avdødes alder.

Etter søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet, mottok Legeforeningen den 22.7.2020 tilsynets vedtak om omdanning av foreningsmidlene til Norske lægers begravelseskasse;

Under forutsetning av at det blir fattet slik beslutning fra kompetent organ på vegne av foreningen Norske lægers begravelseskasse, gis det adgang til å dele ut midler til gjenværende medlemmer slik vedtektene beskriver i § 23 med videre henvisning til § 12.

Utdeling av resterende midler skal skje i henhold til foreningsrettslige regler.

I arbeidet med søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet, har Legeforeningen benyttet advokater fra Pricewaterhouse Coopers (PwC). PwC har konkludert med at avvikling av Begravelseskassen må avgjøres av Legeforeningens øverste organ – Landsstyret. Vedtaket fra Stiftelsestilsynet berører ikke spørsmålet om kompetent organ direkte, men PwC tolker tilsynets vedtak som støtte til PwC sin konklusjon på dette punkt.

Revisjons- og rådgivningsselskapet RSM Norge AS er benyttet for å kvalitetssikre beregningene, og gi økt trygghet for at fordelingen av Begravelseskassen gjøres i samsvar med lovene.

Begravelseskassens midler er per 31.12.2020 fordelt på følgende fire fond i kassens balanse:

  • Forsikringsfond kr 295 500
  • Sikringsfond kr 15 405
  • Gavefond kr 16 937 og
  • Hjelpefond kr 9 584 726


Begravelseskassens Forsikrings- og Sikringsfond skal fordeles mellom de gjenværende medlemmer i forhold til hvert medlems premiereserve – innbetalt premie med tilhørende avkastning. Premiereserven som medlemmenes etterlatte ville fått utbetalt ved medlemmets død, utgjør enten  kr 2 700 eller kr 4 900. I forbindelse med avviklingen, vil medlemmene få utbetalt sin forholdsmessige andel av innestående på Forsikrings- og Sikringsfondet. Beløpet utgjør henholdsvis kr 2 841 og kr 5 155. Beløpet vil etter planen bli utbetalt til medlemmene i løpet av august 2021.

I henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynet skal øvrige midler i Begravelseskassen (Gave- og Hjelpefond) overføres til SOP.

Medlemmene ble informert per brev i slutten av februar, og fikk frist innen 25.3.2021 på å komme med eventuelle innsigelser. Det ble mottatt én klage, som ble besvart per brev den 14.4.2021. I tillegg kom 4 av brevene i retur, grunnet uriktig adresse.

 

Sentralstyret behandlet saken i møte 17.2.2021 og fremmer følgende forslag til vedtak:

 

Norske lægers begravelseskasse avvikles i tråd med vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 22.7.2020. Kr 310 905 fordeles blant medlemmene, og kr 9 601 663 overføres SOP.

For Den norske legeforenings sentralstyre e.f.

 

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør