Sak 17 - Valg av representanter til SOP styret for perioden 2022 - 2025

I henhold til SOPs vedtekter §3-1, skal SOP-styrets leder og øvrige styremedlemmer med varamedlemmer velges/oppnevnes for fire år av gangen.

Landsstyret i Den norske legeforening velger to medlemmer hvert annet år. Samtidig velges varamedlemmer, hhv. ett varamedlem når lederen står på valg og to når lederen ikke står på valg. Styrets leder, Hans Kristian Bakke (Af), og styremedlem Anne Mathilde Hanstad (Af) står på valg. Sentralstyret er valgkomite for landsstyret.

SOPs styre har per i dag slik sammensetning:

Medlemmer         

 • Hans Kristian Bakke, leder(2018 – 2021)
  AF
 • Anne Mathilde Hanstad(2018 – 2021)
  AF
 • Arne Laudal Refsum, nestleder(2020 – 2023)
  OF
 • Signe Marit Stephanides(2020 – 2023)
  PSL

Varamedlem

 • Åge Henning Andersen
  AF
 • Jon Helle
  OF
 • Anne Cecilie Hallquist
  PSL

I tillegg fra Arbeids- og sosialdepartementet:

Medlemmer

 • Anita Mølmesdal Sivertsen(2018 – 2021)
  ASD

Varamedlem

 • Hilde Olsen
  ASD

Prosess:

Sentralstyret vedtok i møte 11.11.2020 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe bestående av ett medlem fra sentralstyret og to medlemmer fra AF, herunder et ALIS-medlem, som skulle forberede saken for sentralstyret. Det skulle innhentes forslag fra yrkesforeningene på kandidater til valgene til SOP, samt avklares hvorvidt nåværende medlemmer av SOPs styre som er på valg, ønsker å være kandidat til vervene for en ny periode.  Arbeidsgruppen har bestått av Frøydis Olafsen (PSL), Nils Kristian Klev (AF) og Lars Christian Lervik (ALIS). 

Forespørselen til yrkesforeningene ble lagt ut som en høring med svarfrist 1.3.2021. Det ble avklart at hverken Hans Kristian Bakke eller Anne Mathilde Hanstad stiller til gjenvalg.

Innen fristen 1.3.2021 var det kommet inn ett høringssvar; fra Allmennlegeforeningen. Allmennnlegeforeningen foreslår Marit Hermansen til ledervervet i SOP. I tillegg foreslås Rune Burkeland-Matre og Elisabeth Stura til SOP styret

Kort sammenstilling av opplysninger:

Marit Hermansen, f. 1964. President i Den norske legeforening fra 1.9.2015. Spesialist i allmennmedisin.

Rune Burkeland-Matre, f. 1973. Fastlege ved Torget Medisinske Senter AS i Larvik. Bistilling som lektor ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Spesialist i allmennmedisin.

Elisabeth Mathilde Stura, f. 1984. Fastlege Fromeide legesenter, Kjerrgarden. Bistilling som medisinsk rådgiver Askøy kommune. Spesialist i allmennmedisin.

Sentralstyret behandlet saken i møte 12.4.2021 og fremmer følgende innstilling til vedtak:

Marit Hermansen velges som leder av SOPs styre. Som nytt medlem velges Rune Burkeland-Matre, med personlig varamedlem Elisabeth Stura. Alle velges for perioden 2022 – 2025.

 

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør