Sak 18 - Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1. 2022 til 31.8.2025

I henhold til Reglement for Rådet for legeetikk § 3 og 4 og jf lovenes § 3-1-3, pkt 12, skal landsstyret i år velge nye medlemmer av Rådet for legeetikk.

Sentralstyret vedtok i møte 19. januar å tilskrive foreningsleddene med anmodning om å fremme forslag på kandidater til Rådet for legeetikk ved landsstyremøte 2021. Fristen for å fremme forslag ble satt til 1. mars. Det ble oppnevnt en valgkomite bestående av Marit Halonen Christiansen, Karsten Hytten og Gunnar Skipenes, samt generalsekretær Geir Riise og stabsjef Anne Torill Nordli. Marit Halonen Christiansen ledet valgkomiteens arbeid. Den landsstyreoppnevnte valgkomiteen har ikke forberedelser av dette valget i sitt mandat.

Rådet består av leder, nestleder og tre øvrige medlemmer, og velges av landsstyret for fire kalenderår av gangen. Det velges også to varamedlemmer som trer inn ved varig eller antatt langvarig forfall (3 måneder eller mer). Sentralstyret fremlegger forslag til sammensetning av Rådet. Leder og nestleder velges ved eget valg. Sentralstyrets medlemmer kan ikke være medlemmer av Rådet.

Rådet har i dag følgende sammensetning:

Leder Svein Aarseth, nestleder Siri Hagen Brelin, medlemmer Tine Broch Østborg, Morten Horn og Jan-Henrik Opsahl (kommet inn i Rådet etter at Thore Henrichsen trakk seg). Vara: Elisabeth Swensen.  Både Aarseth og Brelin har sittet i Rådet i to perioder. De øvrige ble valgt av landsstyret 2017 og tiltrådte fra 1.1.2018. Alle medlemmene i Rådet ønsket å stille til gjenvalg.

 

Det kom inn følgende  forslag til kandidater:

 

Kandidat

Fødselsår

Spesialitet

Stilling

Forslag fra:

Aasmundstad, Tor Aksel

1959

Anestesiologi

Overlege i Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Norsk anestesiologisk forening

Bjørsvik, Geir

1951

Anestesiologi

Overlege anestesiavavdelingen, Tromsø

Norsk nevrokirurgisk forening

Brekke, Dag

1945

Allmennmedisin og samfunnsmedisin

Overlege Sunnaas sykehus

Møre og Romsdal legeforening

Brelin, Siri Hagen

1963

Allmennmedisin

Kompetanseområde palliativ medisin

Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Norsk forening for palliativ medisin og Norsk overlegeforening

Horn, Morten Andreas

1969

Nevrologi

 Overlege nevrologisk avdeling UUS

Norsk overlegeforening, Norsk nevrologisk forening

Rimberg, Ina

1972

 

Medisinskfaglig ansvarlig lege/ overlege Kantarellen Bo og Rehabiliteringssenter

Norsk forening for palliativ medisin

Thorvik, Arne

1961

Psykiatri

Overlege allmennpsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset i Vestfold

Norsk psykiatrisk forening

Watne, Øyvind

1951

Psykiatri

Overlege Tiller DPS

Norsk overlegeforening

Østborg, Tilde Broch

1982

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Overlege Kvinneklinikken Stavanger

Norsk overlegeforening

Aarseth, Svein

1950

Arbeidsmedisin

Allmennmedisin

Senter for papirløse innvandrere (frivillig) Veileder spesialistkandidat allmennmedisin. Sluttet som fastlege 2020

Oslo legeforening

Jorem, Jacob

1985

Psykiatri (i spesialisering)

LIS-lege Voksenpsykiatrisk avd., Vinderen

Oslo legeforening

Ballo, Olav Gunnar

1956

I spesialisering – allmennmedisin

Allmennlege, kommuneoverlege Loppa kommune, tilsynslege Alta kommune

Finnmark legeforening

Kornmo, Tina Shagufta Munir

1968

Urologi

Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

 

Opsahl, Jan-Henrik

1978

Radiologi

Sanofi Aventis, medisinsk rådgiver

 

Swendsen, Elisabeth

 

1951

Allmennmedisin

Ingen aktive arbeidsforhold

 

 

Valgkomiteen har hatt fire møter og gjennomført samtaler med ni kandidater. Alle møtene ble gjennomført digitalt. De øvrige foreslåtte kandidatene har blitt kontaktet av valgkomiteens leder.

Valgkomiteen la fram sin innstilling for sentralstyret i møte 11. mai. I vurderingen av de aktuelle kandidatene ble det lagt vekt på å få en så bred sammensetning av Rådet som mulig, dvs. ut fra kriterier som relevant yrkesbakgrunn, kompetanse, bredde i etiske problemstillinger gjennom hele livsløpet, interesse og motivasjon, geografisk spredning, minoritetsbakgrunn, alder og kjønn. Evne til å samarbeide og jobbe i team ble også vektlagt. I tillegg vurderte valgkomiteen det som hensiktsmessig å ha en viss rotasjon av medlemmene.  Samtlige kandidater som var invitert til samtale gjorde et solid inntrykk, og valgkomiteen understreker at alle i dagens Råd for legeetikk har gjort en meget god innsats i perioden som har vært.

 

Følgende innstilling til sammensetning av Rådet for legeetikk legges fram for landsstyret:

Leder: Svein Aarseth

Nestleder: Tilde Broch Østborg

Medlemmer: Siri Brelin, Tina Shagufta Kornmo, Olav Gunnar Ballo

Varamedlemmer: 1. Jacob Jorem 2. Jan-Henrik Opsahl

 

Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli
stabsjef