Sak 19 - Valg av valgkomite

I henhold til lovenes § 3-1-3, 1. ledd nr 8 og § 3-2-1, 6. ledd skal landsstyret velge en valgkomité med tre medlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det har vært vanlig praksis at leder velges særskilt i landsstyremøtet.

I samsvar med vanlig praksis forberedes valget direkte i landsstyremøtet uten at valget er forberedt av valgkomiteen eller sentralstyret.

Valgkomiteen utøver sin virksomhet i henhold til instruks.  Valget skjer for landsstyreperioden, dvs fra 1.9. 2021 – 31.8. 2023

 

Saken fremlegges uten innstilling fra sentralstyret.

                           

                            Valgt ble:

                            ----------

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

 

Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli