Sak 20 - Valg av desisorutvalg

I henhold til Legeforeningens lover § 4-4 velger landsstyret desisorutvalg for landsstyreperioden.

Desisorutvalget består av en leder og to medlemmer. Alle medlemmer som ikke er medlem av sentralstyret eller fondsutvalg, eller ansatt i sekretariatet er valgbare. Utvalget skal foreta desisjon, foreslå for landsstyret honorar og godtgjøringer for presidenten og sentralstyrets medlemmer, og som inntas i sentralstyrets budsjettforslag. Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Legeforeningens regnskap, herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de økonomiske disposisjoner sentralstyret og sekretariatet har foretatt har grunnlag i foreningens lover, fondenes vedtekter og i vedtak fattet av landsstyret og sentralstyret, og kan fremme forslag ovenfor landsstyret i denne forbindelse.

For inneværende periode har Ole Edvard Strand, Harald Bergan og Guro-Marte Gulstad Mpote  vært foreningens desisorer.

Saken legges frem for landsstyret uten innstilling fra sentralstyret.

 

          Valgt ble:

              ………

              ………

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre

 

Geir Riise

Anne Torill Nordli