Sak 21 - Landsstyresak - Godkjenning av Regnskap for Den norske legeforening for 2020

Vedlagt følger til godkjenning regnskap og revisjonsberetning for 2020 for Den norske legeforening.

Det konsoliderte årsregnskapet for Den norske legeforening omfatter foruten hovedforeningens regnskap også regnskapet for følgende fond:

  • Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I)
  • Den norske legeforenings fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II)
  • Den norske legeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III)
  • Den norske legeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis (Lånefondet)
  • Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet
  • Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin
  • Den norske legeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Som vedlegg til det konsoliderte regnskapet følger også regnskap for hovedforeningen og de enkelte fond.

Sentralstyret behandlet regnskapet for Den norske legeforening i møte 17.3.2020.

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på Kr 110 119 252,-  godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2020.

Overskuddet avsettes som følger:

Tabell over overskudd
I årsberetningen med vedlegg finnes mer informasjon om regnskapet.