Sak 23 - Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP for 2020

Vedlagt følger styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger
for 2020.

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsoverskudd på kr 42 601 821 godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2020.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyret etter fullmakt

 

Geir Riise
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør