Sak 4 - Godkjenning av saklisten

Landsstyret skal i henhold til vanlig praksis, jfr. lovenes § 3-1-2, 5. ledd og punkt 9 i den forretningsorden som landsstyret normalt vedtar hvert år, fastsette saklisten for møtet.

Sentralstyret behandlet forslag til sakliste i møte 12.4. 2021

Innstilling til vedtak:

Slik sakliste godkjennes:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av dirigenter
 3. Forretningsorden
 4. Godkjenning av saklisten
 5. Valg av redaksjonskomite

  Helsepolitikk

 6. Helsepolitisk debatt - Helse og trygghet først

  Organisasjon

 7. Sentralstyrets melding om Den norske legeforenings virksomhet for perioden 2020
 8. Tidsskriftet. Orienteringer v/ sjefredaktør
 9. Aktuelle sak: Sykehusbygg og sikring av ansattes medvirkning
 10. Arbeidsprogram 2021-23
 11. Endringer reglement Rådet for legeetikk
 12. Forslag om observatørstatus i sentralstyremøtene for Akademikernes leder Kari Sollien
 13. Valg av lokal arrangør landsstyremøte 2023
 14. Avvikling Norske lægers begravelseskasse

  Lovendring

 15. Forslag om lovendring vedrørende medlemskap i tidligere hovedspesialitetsforening

  Valg

 16. Valg av president, visepresident, syv sentralstyremedlemmer og tre varamedlemmer
 17. Valg - SOP
 18. Valg Rådet for legeetikk
 19. Valg - valgkomite
 20. Valg - desisorutvalg 

  Regnskap og budsjett

 21. Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening 2020
 22. Regnskaper for 2020 til landsstyrets orientering
 23. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for SOP 2020
 24. Budsjett for Den norske legeforening 2022
   

Med vennlig hilsen
Den norske legeforening


Geir Riise
generalsekretær

Anne Torill Nordli