Dokumenter for landstyremøte 2021

Satser for reiseregning, honorar og praksiskompensasjon for Legeforeningen

Beregning av kompensasjon for tapt inntekt.

1.  Kompensasjon for tapt inntekt

Kompensasjon for tapt inntekt ytes til sentralstyremedlemmer samt til alle medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg.

Videre ytes kompensasjon for tapt inntekt til landsstyrerepresentanter ved deltagelse på landsstyremøtene og for inviterte deltakere ved lederseminar arrangert av sentralstyret.

Kompensasjon gis også til medlemmer som er oppnevnt av sentralstyret til å representere Legeforeningen i utenforstående råd, komiteer og utvalg. Slik kompensasjon avkortes med den kompensasjon som gis av utvalgenes styrende organer. Kompensasjon for tapt inntekt til tillitsvalgte i forbindelse med spesielle oppgaver besluttes av sentralstyret.

Under forutsetning av at mulighetene for kompensasjoner og refusjoner under Hovedavtalen er utnyttet, gis det kompensasjon for tapt inntekt på følgende alternative måter:

a) Refusjon til arbeidsgiver som følge av fravær. Utbetaling skjer til arbeidsgiver på grunnlag av regning.
b) Kompensasjon til arbeidstaker for dokumentert trekk i lønn.
c) Kompensasjon til selvstendig næringsdrivende for inntektstap ved fravær fra praksis.

For 2022 fastsettes denne kompensasjonen:

Hel dag - 8 500 kr
Møter kortere enn hel dag - 6 375 kr
Halv dag - 4 250 kr
Møte kortere enn en halv dag - 2 125 kr

2. Møtegodtgjørelse 

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Legeforeningens regi. Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt under punkt 4 foran og utgjør kr 895 per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.

Skjemaene sendes per post merket "Landsstyremøte" eller til landsstyremote@legeforeningen.no.

Husk signering!