Sak 17: Resolusjon om sykehusbygg – fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Sykehusene er en hjørnestein i velferdsstaten. Legeforeningen har over tid uttrykt bekymring for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes. Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker.

Tross dette bygges sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet. Flere sykehusprosjekter fragmenteres i byggetrinn der ikke alle gjennomføres, med halvferdige sykehus som resultat. Dagens finansieringsmodell innebærer at sykehusene må spare over driftsbudsjettet for å kunne investere i bygg, og håndtere avskrivninger og rentekostnader. Dette har alvorlige konsekvenser for pasientbehandlingen, pasientsikkerheten, forskning, utdanning og arbeidsmiljøet ved sykehusene.

Myndighetene må sørge for at det bygges tilstrekkelig store og fleksible sykehus som ivaretar ulike pasientgruppers særskilte behov. Sykehusbyggene må ha kapasitet til pasientbehandling av høy kvalitet, utdanning og forskning , samt legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Legeforeningen mener:

  1. Det må innføres en ny finansieringsmodell for sykehusbygg.
  2. Investeringsbehovet i landets sykehus må inngå i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og behandles av Stortinget.
  3. Sykehusbygg må planlegges og finansieres ut fra forventet demografisk, epidemiologisk og medisinsk utvikling. Framskrivningene må ikke bygge på urealistiske forventninger om effektivisering, digitalisering, ytterligere kutt i døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene.
  4. Det må sikres en forsvarlig beleggsprosent på landets sykehusavdelinger. Norske sykehus har nådd øvre grense for forsvarlig beleggsprosent.
  5. Ansatte må sikres reell medvirkning og tidlig involvering i planleggingen av sykehus.

Resolusjon ble vedtatt ved akklamasjon