Sak 10 Legeforeningens lover – diverse endringer

Legeforeningens lover er et omfattende regelverk som har blitt endret en rekke ganger. Man har i noe tid sett behov for en gjennomgang for å fjerne feil, sikre at interne henvisninger er riktige, forenkle språket og tilføye regler der det er behov for det. Det er ikke gjennomført en komplett språklig revisjon, men har gjort en gjennomgang med et særlig fokus på å sikre lik begrepsbruk gjennom dokumentet og endre begreper som fremstår uklare eller lite hensiktsmessige.

Endringer i Legeforeningens lover vedtas av landsstyret med 2/3 flertall. Forslagene har vært sendt på bred høring i foreningen.

Det er mottatt høringssvar fra YLF, Overlegeforeningen, PSL, Allmennlegeforeningen, Leger i vitenskapelige stillinger, Telemark Legeforening, Rogaland Legeforening, Oslo Legeforening, Norsk forening for allmennmedisin, Hedmark legeforening, Norsk kirurgisk forening, Norsk forening for bryst og endokrinkirurgi, Norsk forening for palliativ medisin og Eldre legers forening.

Det redegjøres for de konkrete tilbakemeldingene fra høringsinstansene under hvert punkt under.

Forslagene presenteres i tre deler:

  • I del 1 presenteres de materielle endringene. Dette er forslag til nye regler, der det antas å være mest behov for grundig gjennomgang og innspill.
  • I del 2 presenteres endringene som er av strukturell eller språklig karakter. Det vil si der man ikke endrer innholdet i en bestemmelse, men enten foreslår å endre begreper, måten noe er skrevet på eller rekkefølgen i en bestemmelse.
  • I del 3 gjøres det rede for rettelser som anses hensiktsmessige.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
Generalsekretær

Lars Duvaland
Avdelingsdirektør

Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm, spesialrådgiver/jurist