Sak 12 - Landsstyresak - Godkjenning av regnskap for Den norske legeforening for 2021

Vedlagt følger til godkjenning regnskap og revisjonsberetning for 2021 for Den norske legeforening.

Det konsoliderte årsregnskapet for Den norske legeforening omfatter foruten hovedforeningens regnskap også regnskapet for følgende fond:

  • Den norske legeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I)
  • Den norske legeforenings fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II)
  • Den norske legeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III)
  • Den norske legeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis (Lånefondet)
  • Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Kvalitetssikringsfondet
  • Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin
  • Den norske legeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

Som vedlegg til det konsoliderte regnskapet følger også regnskap for hovedforeningen og de enkelte fond.

Sentralstyret behandlet regnskapet for Den norske legeforening i møte 7.4.2022.

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Regnskap for Den norske legeforening, som viser et årsoverskudd på Kr 100 403 241,-  godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2021.

Overskuddet avsettes som følger:

Tabell over overskudd for Den norske legeforening
Tabell over overskudd for Den norske legeforening

I årsberetningen med vedlegg finnes mer informasjon om regnskapet.

 

Med vennlig hilsen
Den norske legeforenings sentralstyre etter fullmakt

 

Siri Skumlien
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør