Sak 14- Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger 2021

Vedlagt følger styrets årsberetning og regnskap for Sykehjelps- og pensjonsordninger for leger
for 2021.

Sentralstyrets forslag til vedtak:

Årsberetningen godkjennes. Regnskapet, som viser et årsunderskudd på kr -51 221 843, godkjennes og fastsettes som stiftelsens regnskap for 2021.

 

for Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

Siri Skumlien
generalsekretær

Erling Bakken
økonomidirektør