Sak 18 - Resolusjon om kommuneoverlegen

Kommuneoverlegenes rolle må tydeliggjøres i fremtidens helsetjeneste.

Kommuneoverlegene har oppgaver innen smittevern, beredskap, miljørettet helsevern, psykiskhelsevern, ledelse av fastlegeordningen, videre- og etterutdanning av leger, samt medisinsk-faglig rådgivning overfor øvrige kommunale tjenester, kommuneledelsen og befolkningen. De siste årene har tydeliggjort behovet for å ha velfungerende kommuneoverleger i alle landets kommuner. Kommuneoverlegen har gode forutsetninger for løpende dialog både med legene og lederne i kommunen.

*Kommuneoverlegens rolle må tydeliggjøres og sikres reell innflytelse.

*Kommunene må ta ansvar for å planlegge og organisere for en forsvarlig kommuneoverlegefunksjon. Det må være tilstrekkelige stillingsstørrelser, kapasitet, kompetanse, stedfortredere og administrativ nærhet til beslutningstakere.

Vedtatt ved akklamasjon.